• Om tre små studiestadar i Norge 

   Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;1/2019, Report, 2019)
   I dette arbeidet ser eg på utviklinga ved tre små studiestadar i Norge sidan dei fekk distriktshøgskular for kring 50 år sidan. Volda, Bø og Sogndal vart studiestadar i ein periode då desentralisering og det å ta heile ...
  • Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL), område Lærdal, Sogn og Fjordane Del 2: Kulturmarker og skjøtsel 

   Hauge, Leif; Austad, Ingvild (HVL-rapport;12/2020, Report, 2020)
   Kulturlandskapet i Lærdal er utpekt som «nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket» (UKL Lærdal). Denne ordningen er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta variasjonen innen det tradisjonelle kulturlandskapet i ...
  • Råd for restaurering av to naturtype-lokalitetar i Tynjadalen, Lærdal 

   Auestad, Inger; Hansen, Hanna A.; Hauge, Leif (HVL-notat fra Høgskulen på Vestandet;1/2020, Working paper, 2020)
   Notatet inneheld råd for restaurering av to naturtypelokalitetar i Tynjadalen, Lærdal kommune, i samband med etablering av røyrgate i Tynjadalen kraftverk. Kort samanfatta rår vi til at ein avgrensar inngrepa mest mogleg ...
  • Samkøyring og utvikling av bachelorutdanningane i sjukepleie ved HVL 

   Kyrkjebø, Dagrun; Heggdal, Hanne Marie (HVL-Rapport;9/2020, Report, 2020)
   Rapporten omhandlar erfaringar og resultat av prosjektarbeidet samkøyring og utvikling av bachelorutdanningane i sjukepleie ved fakultet for helse- og sosialvitskap ved HVL. Arbeidet munna ut i ein ny studieplan for bachelor ...
  • Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid: Produksjonsnotat fra innovasjonsprosjektet «Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko)» 

   Romme, Jonas Cisar; Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy; Almaas, Rebecca (HVL-notat;2/2020, Working paper, 2020)
   Gjennom forskningsprosjektet «Skole og konsert – fra formidling til dialog» (DiSko) arbeider deltakerne med hvordan en kan produsere og distribuere konserter og annen kunst for elever i skolen, på en slik måte at det kan ...
  • Proceedings of the PhD Symposium at iFM’19on Formal Methods: Algorithms, Tools and Applications (PhD-iFM’19) 

   Pun, Ka I; Stolz, Volker; Fazeldehkordi, Elahe; Owe, Olaf; Ramezanifarkhani, Toktam; Damasceno, Carlos Diego Nascimento; Damasceno, Carlos Diego Nascimento; Ahishakiye, Faustin; Kristensen, Lars Michael; Tabar, Asmae Heydari; Bubel, Richard; Hähnle, Reiner; Sagemüller, Justus; Verdier, Olivier (HVL-rapport;14/2020, Report, 2020)
   Preface: This research report contains the proceedings of the PhD Symposium at iFM’19 on Formal Methods: Algorithms, Tools and Applications (PhD-iFM’19), which was held on 3 December, 2019 at Western Norway ...
  • GAP-analyse for boliger for beboere med rus- og psykiatrilidelser (ROP) 

   Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;15/2020, Report, 2020)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del forskningsprosjektet: Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på bruker-medvirkning (NFR 310100 - IPOFFENTLIG19). Funnene i rapporten viser at ...
  • Fra student til profesjonsutøver 

   Fjellanger, Liv Ingrid; Halland, Sissel; Nylund, Maritha Berger; Winje, Annette K. (HVL-Notat;3/2020, Working paper, 2020)
   Dette er en notat fra et FoU arbeid gjennomført av forskningsgruppen Barnehage og profesjonsutdanning sammen med tidligere HVL studenter ved barnehagelærerutdanningen. Målet med studien er å få innblikk i «nyutdannede» ...
  • Utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL), område Lærdal, Sogn og Fjordane Del 1: Historiske utviklingstrekk for kulturlandskapet i Lærdal 

   Hauge, Leif; Austad, Ingvild (HVL-rapport;11/2020, Report, 2020)
   Kulturlandskapet i Lærdal er utpeika som «nasjonalt utvald kulturlandskap i jordbruket» (UKL Lærdal). Denne ordninga er ei oppfølging av nasjonale mål om å ivareta variasjonen innan det tradisjonelle kulturlandskapet i ...
  • Utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL), område Lærdal, Sogn og Fjordane Del 3:Lokalitetar 

   Hauge, Leif; Austad, Ingvild (HVL-rapport;13/2020, Report, 2020)
   Kulturlandskapet i Lærdal er utpeika som «nasjonalt utvald kulturlandskap i jordbruket» (UKL Lærdal). Denne ordninga er ei oppfølging av nasjonale mål om å ivareta variasjonen innan det tradisjonelle kulturlandskapet i ...
  • Active Objects with Deterministic Behaviour 

   Ka I Pun, Violet; Henrio, Ludovic; Johnsen, Einar Broch (HVL-Rapport;8/2020, Report, 2020)
   Active objects extend the Actor paradigm with structured communication using method calls and futures. Active objects are, like actors, known to be data race free. Both are inherently concurrent, as they share a fundamental ...
  • Minus og minus er fremdeles pluss! Utvikling i matematikklæringen på barnetrinnet 

   Haara, Frode Olav (HVL - Rapport;3/2020, Report, 2020-05)
   Lurer du på om det du lærte i matematikk da du gikk på barneskolen skiller seg mye fra det elevene lærer i dag? Synes du som forelder at det av og til er vanskelig å forstå det som står i matematikkbøkene ditt barn bruker, ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2019 

   Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL - Rapport;4/2020, Report, 2020-05)
   HVL rapporterte inn 848 vitenskapelige publikasjoner, og oppnådde 725 poeng i 2019. Det var en økning fra 2018 på 20 % i både publikasjoner (144) og poeng (122,5). Det er en større endring enn vi har hatt de siste årene. ...
  • Idrettsutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Frå 1 vekttal til 300 studiepoeng 

   Aaberge, Kari (HVL - Rapport;2/2020, Report, 2020-05)
   Dette er ei historieforteljing om idrettsutdanninga i Sogndal. Ei forteljing om korleis vi målbevisst arbeidde frå kroppsøvingstilbodet på lærarutdanninga i 1972 til NOKUT-godkjent master i idrettsvitskap i 2016. Ei utvikling ...
  • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar ved campus Førde 

   Kyrkjebø, Dagrun; Husabø, Eivind Standal; Sande, Joar (HVL - Rapport;1/2020, Report, 2020-05)
   Læringsutbyttebeskrivelsar frå nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring seier at studentane skal kjenne til nytenking, entreprenørskap og innovasjonsprosessar. HVL arrangerer i samarbeid med Ungt Entreprenørskap ...
  • Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet 

   Waage, Lene Borgen; Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;5/2020, Report, 2020-06)
   I dette arbeidet er me opptekne av gjennomstrøyming og fråfall i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Me er opptekne av skilnader og variasjonar mellom HVL og andre universitet og høgskuler og internt ved HVL. Her ...
  • Blinde som ikke blir sett: Synshemmedes møte med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 

   Risøy, Sølvi Marie (HVL-rapport;6/2020, Report, 2020-07)
   Hovedfunn Opinion-undersøkelsen: En kvantitativ undersøkelse av bruk av BPA blant synshemmede. •68 % av synshemmede mottar ikke kommunale tjenester. •Nær halvparten av de synshemmede oppgir at de ikke trenger BPA, mens ...
  • Matpakkelunsj, smørelunsj eller varmlunsj? Ungdomsskoleelevers erfaringer og oppfatninger av ulike skolemåltidsordninger 

   Bjørndal, Bodil; Fossgard, Eldbjørg; Aadland, Eli Kristin (HVL - Rapport;7/2020, Report, 2020-08)
   Skolemåltid i Trøndelag er initiert og finansiert av Fylkesmannen i Trøndelag og omfatter åtte kommuner i fylket. Et overordnet mål for skolemåltidsprosjektet er å utvikle en modell for skolemåltider ved barne- og ...
  • Skole og konsert - fra formidling til dialog: Sluttrapport fra et innovasjonsprosjekt 

   Holdhus, Kari; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne (HVL-Rapport;1/2021, Report, 2021)
   Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko) har vært et innovasjonsforskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, med et prosjektbudsjett på 7.4 mill NOK. Prosjektet har pågått fra 1.1. 2017 og til og med ...
  • Prosjekt Livslang læring i HVL 

   Myhre, Ingvild Brekke; Sandvold, Sigurd; et al (HVL-Rapport;8/2021, Report, 2021)
   Prosjekt Livslang læring i HVL har vore knytt til kva ambisjonar HVL har for å realisere regjeringa si satsing på kompetanse og det å lære heile livet. HVL ynskjer å vere den føretrekte samarbeidspartnaren og betydeleg ...