Recent Submissions

 • Nyfunn av hvit skogfrue Cephalanthera longifolia i Tysnes, Hordaland, samt litt om artens økologi og skjøtselsbehov 

  Fadnes, Per; Brandrud, Tor Erik (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Cephalanthera longifolia is redlisted as near threatened (NT) in the Norwegian Red list (2015), and is one of totally 13 protected orchids in Norway. In South-Western Norway only a few localities with only a few plants of ...
 • Student perspectives on formative feedback as part of writing portfolios 

  Bader, Monika; Burner, Tony; Iversen, Sarah Hoem; Varga, Zoltan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Despite the crucial role that students play in formative assessment practices, student perspectives on such practices are relatively under-researched. Through a qualitative analysis of 128 reflection notes written by student ...
 • Bølgekraft 

  Astrup, Henning Winsnes; Byberg, Bjørnar; Faust, Christopher (Bachelor thesis, 2019)
  Norge er en oljenasjon som i stor grad har blitt bygd opp av olje- og gassnæringen. Dette har ført til rikdom og videre til flere velferdsgoder. Men rikdommen har kommet med en pris. Oljen bidrar direkte eller indirekte ...
 • Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019 

  Holdhus, Kari; Waade, Roy; Romme, Jonas Cisar; Almås, Rebecca; Espeland, Magne (CASE-rapport;2019/1, Report, 2019)
 • Investeringsanalyse av landbasert vindkraft i Norge 

  Hemmingsen, Julian; Kalstad, Ken Marius; Krøvel, Kåre Rørstad (Bachelor thesis, 2019)
  Norge har gode forutsetninger for vindkraft på land. Andelen av vindkraftproduksjon har økt de siste årene, og det er forventet at ytterligere 1337 MW settes i drift i 2019. Til tross for utviklingen som skjer nå, er ...
 • En komparativ livsløpsanalyse av elektriske og konvensjonelle kjøretøy 

  Folchert, Hannah Luise; Ulvang, Hanne Selle; Ødegård, Anette Olin (Bachelor thesis, 2019)
  I 2015 gikk FNs 193 medlemsland sammen og vedtok 17 mål for en global, bærekraftig utvikling. Dette innebærer å ende fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene vi i dag står overfor. Klimagassutslipp fra ...
 • Environmental Impacts of Expanding Small-scale Hydropower in Sogn & Fjordane 

  Kortner, Nicolai Lie; Olsen, Øystein Myrås; Sundet, Christian (Bachelor thesis, 2019)
  In this thesis we made use of GIS-software to assess the visible impacts of small-scale hydropower in Sogn & Fjordane and compare it with the area of installation before and after construction. We found that the visible ...
 • Matematisk innhold og matematiske metoder i lærebøker brukt på ungdomstrinnet i Norge : Gullgruve eller fallgruve for utvikling av matematisk kompetanse i problemløsning og algebra? 

  Kongelf, Tom Rune (Doctoral dissertations at University of Agder;, Doctoral thesis, 2019)
  Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan lærebøker i matematikk behandler problemløsning og algebra, avgrenset til heuristiske tilnærmingsmåter og introduksjonen av algebra. Studien består av tre deler og fokuserer ...
 • Fremtidens Øyrane, et levende samlingssted i lokalsamfunnet - En mulighetsstudie 

  Scherjon, Jorild Johanna Bjerkeng; Søllesvik, Karoline; Torpe, Marie Hepsøe (Bachelor thesis, 2019)
  Va tmark er en truet naturtype som det i større grad er blitt viktig a integrere i planlegging og utvikling av byer og tettsteder. Intakte elvedelta er ikke lenger vanlig i Norge, men langs elven Gaula i Sogn og Fjordane ...
 • Tilrettelegging for auka bruk av offentleg areal langs Vosso - Eit moglegheitsstudie 

  Mæland, Andreas Rise; Marita, Helland (Bachelor thesis, 2019)
  Voss kommune ynskjer å kartlegge eit av dei sentrumsnære grøntareala for å kunne utnytte det betre i framtida. Området er avsett hovudsakleg til friområde, noko er avsett til nærings bygningar i kommuneplanen. Det er i ...
 • Grønn grense i Nannestad kommune 

  Ask, Nina Helene; Paulsen, Oda Eithun (Bachelor thesis, 2019)
  Oslo er Europa sin raskest voksende hovedstadsregion, hvor hovedstaden har stått for nesten 80% av befolkningsveksten i regionen. Fastsetting av en bærekraftig byggegrense, også kalt grønn grense, er forventninger regionale ...
 • Dialogue and materiality/embodiment in science|arts creative pedagogy: Their role and manifestation 

  Chappell, Kerry; Hetherington, Lindsay; Keene, H Ruck; Wren, Heather; Alexopoulos, A; Ben-Horin, Oded; Nikolopoulos, Konstantinos; Robberstad, Janne Iren; Sotiriou, Sofoklis; Bogner, Franz Xaver (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  This paper responds to recent calls to explore the nuances of the interaction between the sciences, the arts and their inherent creativity to better understand their potential within teaching and learning. Building on ...
 • Detaljreguleringsplan for Ortneset 

  Blindheim, Gerd-Alice; Hjartholm, Nina Elise; Magnussen, Ane Opsahl (Bachelor thesis, 2019)
  På oppdrag frå Gulen kommune utarbeida vi ein detaljreguleringsplan for eit avgrensa planområde på Ortneset. Gulen kommune ynskjer fleire tilflyttarar og bustadmoglegheiter i kommunen. Like ved planområdet vart det den ...
 • Detaljreguleringsplan for Ohnstadhaugen, Hermansverk 

  Helgestad, Johannes Bjerre; Kvalfoss, Sondre; Snitjer, Knut-Hendrik Lajord (Bachelor thesis, 2019)
  Planene for Ohnstadhaugen boligfelt vil være et eksempel på fremtidsrettet planlegging hvor stedegne elementer og kvaliteter bevares, men uten å tviholde på det gamle. Ønsket fra forslagsstiller var planlegging for ...
 • Mulighetsstudie for Fridtjovsparken på Vangsnes. 

  Chaibandit, Nareerat; Orlishta, Valbona (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet ved Høgskulen på Vestlandet for studiet landskapsplanlegging med landskapsarkitektur. Oppgaven utgjør 20 studiepoeng per student og har foregått i perioden november 2018 til juni 2019. ...
 • Detaljreguleringsplan for Hermansverk, gnr. 17/ bnr. 76 

  Asche, Ingeborg; Arstein, Liv-Heidi; Mahammed, Ismail (Bachelor thesis, 2019)
  Befolkningsveksten skyter fart, og samfunnsutfordringer oppstår både på globalt og nasjonalt plan. Dette stopper ikke ved nasjonale- eller fylkesgrenser. Utfordringer knyttet til arealutnyttelse trenger gode lokale løsninger. ...
 • Vekst og reproduksjon hos blåbær, Vaccinium myrtillus, i forhold til klimaendringer 

  Bollingberg, Ina Marie (Bachelor thesis, 2019)
  Studier langs høydegradienter er ideelle for å studere planters responser på regionale og lokale miljøfaktorer og på klimaendringene. Blåbær er en nøkkelart i den boreale sonen i Eurasia og en viktig matkilde for en rekke ...
 • Politikerløftet - den nødvendige debatten 

  Trippestad, Tom Are (Chronicle, 2019)
  I snart 30 år har profesjon etter profesjon vært effektivisert gjennom mål- og resultatstyring. Unntaket er politikerne. Vi må nå tørre å reise debatten om en kvalitetsheving også av politikken.
 • Tettstedsutvikling i Sogndal kommune fra 1990 – 2018 : kartlegging av arealbruksendringer 

  Andersen, Amanda Engberg; Skadal, Hilde; Spangen, Maria (Bachelor thesis, 2019)
  Som en følge av befolkningsvekst og urbanisering har byspredning blitt et økende problem i global sammenheng, da dette medfører nedbygging av naturområder, matjord og økt klimagassutslipp. Dette er uheldig da vi kun har ...
 • Endringer i grønnstruktur og økosystemtjenester i Sogndalsfjøra fra 1988 til 2018 

  Stokstad, Henning (Bachelor thesis, 2019)
  Tettsteder med mellom 2 000 og 20 000 innbyggere utgjør størst areal av bebygde strøk på landsbasis. Grønnstrukturen for disse områdene er likevel lite studert sammenlignet med større byer. I denne oppgaven har vi sett på ...

View more