Now showing items 1-20 of 188

  • Motivasjon og holdninger til HMS og rapportering ombord 

   Smeby-Lerstad, Kai Arne (Bachelor thesis, 2008)
   Denne oppgaven handler om motivasjon og holdninger til HMS og rapportering ombord. Problemstillingen for oppgaven var: Hvordan påvirker rederiene og kollegaer den enkelte arbeidstakers motivasjon og holdninger til HMS og ...
  • Hvilke kompetansemessige og økonomiske konsekvenser har flerkulturelt mannskap for norske rederier? 

   Gudmundsen, Bettina Martinsen; Stokken, Jarle (Bachelor thesis, 2008)
   Denne bacheloroppgaven omhandler rederienes mannskap om bord i skipene, med tanke på kulturforskjeller. Problemstillingen til oppgaven er; Hvilke kompetansemessige og økonomiske konsekvenser har flerkulturelle mannskap for ...
  • Tryggleik i anbodsbasert hurtigbåttrafikk 

   Storækre, Lar Johan (Bachelor thesis, 2009)
   Problemstillinga i denne oppgåva har vore å undersøkja om det er haldepunkt for å tru at bruk av konkurranseutsetjing av passasjerruter med hurtigbåt på nokon måte kan gå ut over krava til tryggleik for passasjerar og ...
  • Familiarisering og opplæring av bropersonell ombord på skip 

   Robberstad, Vibeke; Nilsen, Frode; Steinset, Magne (Bachelor thesis, 2009)
   Oppgaven tar for seg familiarisering og opplæring i Knutsen OAS Shipping (KOAS), hvor det blir sett på forbedringstiltak i samarbeid med rederi og mannskap. Problemstillingen i oppgaven er: ”På hvilke områder er det ...
  • Rederienes holdninger til miljø 

   Nøtsund, Eirik Toppen (Bachelor thesis, 2009)
   Denne oppgaven går ut på å finne hvilke holdninger rederiene har til miljø, da med tanke på hvorfor de velger å bruke penger på miljøforebyggende tiltak. Tiltak for å redusere utslipp av farlige gasser, behandling av ...
  • Fører dagens maritime utdannelse i Rogaland til en seilende karriere? 

   Urrang, Morten; Mørch, Andreas Wee (Bachelor thesis, 2009)
   Bacheloroppgaven ”Fører dagens maritime utdanning i Rogaland til en seilende karriere” er et prosjekt som er skrevet for å finne ut av hvor maritimt utdannet personell fortsetter sin karriere etter en periode til sjøs. ...
  • Forsikring av skip på Den nordlige sjørute 

   Jacobsen, Magne (Bachelor thesis, 2009)
   Den nordlige sjørute beskriver skipsleiden, eller retter sagt de ulike skipsledene, nord for Russland fra Barentshavet og fram til Beringstredet. Området er også kjent som Nordøstpassasjen. Denne ...
  • Local management and its impact on safety culture and safety 

   Oltedal, Helle A.; Engen, O.A. (Chapter, 2009)
   This paper addresses safety culture on tankers and bulk carriers and which factors affect the safety culture onboard vessels. The empirical setting for the study is the Norwegian shipping industry. Safety management is ...
  • Kvinnelige styrmenn 

   Berland, Reidun; Jørgensen, Camilla Njøs; Sangolt, Sarah (Bachelor thesis, 2010)
   Bacheloroppgaven om ”Kvinnelige styrmenn” har som mål å sette fokus på dette tema. ”Vi ønsker å kartlegge om de kvinnelige offiserene fortsatt seiler? Hva er eventuelt grunnen til at kvinnene går i land? Hva må eventuelt ...
  • Problemer og utfordringer knyttet til bruk av ballastvann 

   Kvamme, Vidar (Bachelor thesis, 2010)
   Oppgaven Problemer og utfordringer knyttet til bruk av ballastvann, er skrevet ut fra følgende problemstilling: Hvilke konsekvenser kan utslipp av ubehandlet ballastvann medføre, og hva gjøres for å begrense/forhindre ...
  • Utgjør NSSR en barriere mot ulykker på sjøen 

   Birkeland, Eivind; Braun, Sebastian Josef Stefan (Bachelor thesis, 2010)
   Utgjør Redningsselskapet (NSSR) en barriere mot ulykker på sjøen? Denne oppgaven tar for seg loggen til Redningsselskapet, og loggen til Hovedredningssentralen på Sola. Loggene består av sjørelaterte hendelser som har ...
  • Safety management systems in Norway: A survey from the tanker industry 

   Oltedal, Helle A. (Seaways;, Journal article, 2010)
   Shipping companies have traditionally been reluctant to give details of near-miss shipping incidents. A Norwegian survey provides some pointers.
  • Bør det gjøres strukturelle endringer innenfor nautisk utdanning i Norge? 

   Vormedal, Eirik Heggertveit (Bachelor thesis, 2010)
   Denne bacheloroppgavens tittel og problemstilling er: ”Bør det gjøres strukturelle endringer innenfor nautisk utdanning i Norge?”. Tema for oppgaven har vært i fokus over lengre tid. Formålet har vært å se problemstillingen ...
  • Beredskap i Nordområdene 

   Gangåssæter, Rune; Falkeid, Hans Daniel (Bachelor thesis, 2010)
   Denne oppgaven omhandler den norske beredskapen i Nordområdene. Dette området opplever økt interesse internasjonalt på grunn av de store mengdene ressurser som finnes i Arktis. Området har gått fra å ha et sikkerhetspolitisk ...
  • Kapteinens nye rolle: Fra skipsfører til administrator 

   Norheim, Sissel; Oen, Åse-Norunn; Vestvik, Camilla (Bachelor thesis, 2011)
   Rapporten,”Kapteinens nye rolle – fra skipsfører til administrator” , har som formål å kartlegge kapteinens arbeidsoppgaver og rolle, og hvordan disse har endret seg. Dette har gitt oss problemstillingen: ”Har kapteinen ...
  • Hvilke holdninger har den norske sjøoffisersstudenten til fedmeproblemet i den maritime næringen, og burde det være mer fokus på dette under sjøoffisersutdanningen? 

   Grønli, Aleksander Bjarnoll; Sangolt, Anders Synsvoll; Bless, Heidi Therese; Spanne, Håkon Lillenes (Bachelor thesis, 2011)
   ”Hvilke holdninger har den norske sjøoffisersstudenten til fedmeproblemet i den maritime næringen, og burde det være mer fokus på dette under sjøoffisersutdanningen?” For å finne ut hvilke holdninger de norske ...
  • Den norske sjømann 

   Bakken, Kjetil; Andersen, Øyvind Birkenes (Bachelor thesis, 2011)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet ”Den norske sjømann”, med problemstillingen: ”Hva er hovedårsaken til at norske sjøfolk går i land, og hva får dem til å fortsette en karriere på båt?” Målet med denne oppgaven var ...
  • Verknadar på busetnads- og næringsutvikling av å erstatta ferjesamband med bruer og tunnelar 

   Nilsen, Øystein; Vikingstad, Mirjam Orman (Bachelor thesis, 2011)
   Verknadar på busetnads- og næringsutvikling av å erstatta ferjesamband med bruer og tunnelar. Samferdslesituasjonen har til eikor tid vore eit svært viktig område i samfunnet, og vil alltid vera aktuelt. Den norske ...
  • Den maritime næringens tilnærminger til design av CO2-skip 

   Losnegård, Gaute (Bachelor thesis, 2011)
   Problemstillingen for denne oppgaven var ”Hvilke tilnærminger har den maritime næringen til design av CO2-skip?”. For å finne svar på dette ble rapporter analysert og sammenlignet. Skip kan brukes til frakt av CO2 fra ...
  • Den maritime hovedstaden 

   Johannessen, Leiv Kåre; Haavik, Sølvi (Chronicle, 2011-05-04)