• Active Objects with Deterministic Behaviour 

   Ka I Pun, Violet; Henrio, Ludovic; Johnsen, Einar Broch (HVL-Rapport;8/2020, Report, 2020)
   Active objects extend the Actor paradigm with structured communication using method calls and futures. Active objects are, like actors, known to be data race free. Both are inherently concurrent, as they share a fundamental ...
  • Blinde som ikke blir sett: Synshemmedes møte med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 

   Risøy, Sølvi Marie (HVL-rapport;6/2020, Report, 2020-07)
   Hovedfunn Opinion-undersøkelsen: En kvantitativ undersøkelse av bruk av BPA blant synshemmede. •68 % av synshemmede mottar ikke kommunale tjenester. •Nær halvparten av de synshemmede oppgir at de ikke trenger BPA, mens ...
  • Boliger for alle: Et tidsskille i norsk boligpolitikk 

   Reksten, Connie; Roald, Hans-Jacob (HVL-Rapport;14/2021, Report, 2021)
   Husstander som mottar boligsosiale tiltak, eksempelvis i form av startlån, ender i dag med å kjøpe bolig i landsonene og i utkanten av byen og bykjernen, og i levekårssoner som allerede har opphoping av levekårsutfordringer. ...
  • Brannsikring av personer med funksjons nedsettelser i høye bygg 

   Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;2023/11, Report, 2023)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet: BUILDER - Building design for At-risk groups (NFR 301569). Rapporten vil identifisere personer i risikoutsatte grupper som bor, arbeider og overnatter i ...
  • Brannsikring av personer med funksjons nedsettelser i høye bygg 

   Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;2023/11, Report, 2023)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet: BUILDER - Building design for At-risk groups (NFR 301569). Rapporten vil identifisere personer i risikoutsatte grupper som bor, arbeider og overnatter i ...
  • Cost Analysis for an Actor-Based Workflow Modelling Language 

   Ka I Pun, Violet; Ali, Muhammad Rizwan (HVL-Rapport;15/2021, Report, 2021)
   Workflow planning usually requires domain-specific knowledge from the planners, making it a relatively manual process. In addition, workflows are largely cross-organisational. As a result, minor modifications in the workflow ...
  • Diabetessykepleiers ansvars- og funksjonsområder i helsetjenesten 

   Kolltveit, Beate-Christin Hope; Fløde, Mari; Orvik, Elsa; Haltbakk, Johannes; Graue, Marit (HVL-Rapport;18/2021, Report, 2021)
   Det er forventet at antall voksne med diabetes vil øke kraftig i hele verden og da spesielt andelen av personer med diabetes type 2. Dette er en utvikling som bekymrer og byr på utfordringer for både primær- og ...
  • En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage 

   Nitter, Cathrine Bergh; Sollesnes, Ragnhild; Litland, Astrid Synnøve; Musland, Marte Gausvik; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;5/2023, Research report, 2023)
   Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge generelt samarbeid på individ- og systemnivå mellom helsestasjon og barnehage og mellom skolehelsetjeneste og skole. I tillegg undersøkes samarbeidet om kosthold og måltidsvaner ...
  • Erfaringer fra skolematordninger i Norge 

   Musland, Marte Gausvik; Vildmyren, Iselin; Bakke, Lene; Bjørndal, Bodil; Greffel, Nathalia; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;6/2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er delt inn i to hoveddeler. Del 1 omhandler de erfaringene som informantene har gjort seg gjennom sine skolematordninger, samt noen generelle beskrivelser av praksis. Del 2 av rapporten omhandler modeller ...
  • Evaluering av forsøk med dynamiske hjorteskilt i Vestland fylke 2017-2021 

   Hegland, Stein Joar; Frøyen, Magnus (HVL-Rapport;22/2021, Report, 2021)
  • Evaluering av gratis skolemåltid på 1. – 4. trinn på en skole i Haugesund 

   Bjørndal, Bodil; Aadland, Eli Kristin; Wergedahl, Hege; Vågnes, Maria O. B.; Torgersen, Maren; Wernersen, Marie; Vildmyren, Iselin T. (HVL-Rapport; 7/2023, Research report, 2023)
   Denne prosjektevalueringen har sett på elever, foresatte og ansatte sine erfaringer med en gratis skolematordning ved Austrheim skole i Haugesund kommune. I et toårig pilotprosjekt fikk elever fra 1. til 4. trinn et heldags ...
  • Evaluering av pilot for meritteringsordning ved HVL 2021-22 

   Ludvigsen, Kristine; Morlandstø, Morten (HVL-Rapport;2022/7, Report, 2022)
   I mars 2021 lyste Høgskulen på Vestlandet (HVL) for første gang ut muligheten for faglig ansatte i undervisningsstilling til å søke status som merittert underviser. I første del av rapporten gjør vi rede for bakgrunnen ...
  • Forskingsmelding 2020: Høgskulen på Vestlandet 

   Ukjent forfatter (HVL-Rapport;19/2021, Report, 2021)
  • Forslag til utvikling av masterprogram i Environmental management (anvendt miljøvitenskap) ved Høgskulen på Vestlandet 

   Hegland, Stein Joar; Vik, Marte Lange; Scheiber, Thomas; Gillespie, Mette Kusk; Rydgren, Knut; Paetzel, Matthias; Rygg, Bente Johnsen; Wierling, August; Nilsen, Marianne (HVL-rapport;2022/5, Report, 2022)
  • GAP-analyse for boliger for beboere med rus- og psykiatrilidelser (ROP) 

   Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;15/2020, Report, 2020)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del forskningsprosjektet: Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på bruker-medvirkning (NFR 310100 - IPOFFENTLIG19). Funnene i rapporten viser at ...
  • Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet 

   Waage, Lene Borgen; Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;5/2020, Report, 2020-06)
   I dette arbeidet er me opptekne av gjennomstrøyming og fråfall i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Me er opptekne av skilnader og variasjonar mellom HVL og andre universitet og høgskuler og internt ved HVL. Her ...
  • Havvind i Norge: Forvaltning og konsekvenser for miljø og samfunn 

   Gudmestad, Ove Tobias; Kristoffersen, Bjørn; Kinn, Sigurd Juel (HVL-Rapport;21/2021, Report, 2021)
  • HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning 

   Møgelvang, Anja; Ludvigsen, Kristine; Bjelland, Camilla; Schei, Odin Monrad (HVL-Rapport;6/2023, Report, 2023)
   Innledning: I denne rapporten presenterer vi i Faggruppen universitetspedagogikk de foreløpige resultatene av en spørreundersøkelse som kartlegger HVL-studenters bruk og oppfatninger av kunstig intelligens (KI) og KI-chatboter ...
  • Idrettsutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Frå 1 vekttal til 300 studiepoeng 

   Aaberge, Kari (HVL - Rapport;2/2020, Report, 2020-05)
   Dette er ei historieforteljing om idrettsutdanninga i Sogndal. Ei forteljing om korleis vi målbevisst arbeidde frå kroppsøvingstilbodet på lærarutdanninga i 1972 til NOKUT-godkjent master i idrettsvitskap i 2016. Ei utvikling ...
  • Internasjonalisering - praksis: Delprosjekt 3 i Operasjon bachelorpraksis FHS 

   Haugland, Mildrid; Aarlie, Hege; Albrigtsen, Bente; Solberg, Cecilie Bøyum; Hitland, Eve Therese; Hovland, Ida Hobæk; Larsen, Sandra; Olsen, Nina Rydland; Kittelsen, Torunn Stornes; Strøm, Lene (HVL-Rapport;2/2021, Report, 2021)