Recent Submissions

 • Lokale prosesser ved innføring av skolemat i et utvalg norske kommuner 

  Vildmyren, Iselin; Bjørndal, Bodil; Arnesen, Sondre Strandskog; Musland, Marte Gausvik; Leversen, Ingrid (HVL-rapport;2024/5, Report, 2024)
  Rapporten er basert på kvalitative intervjuer med ansatte med ansvar for gratis skolematordninger på grunnskolenivå i ti norske kommuner. I disse intervjuene har vi fokusert på spørsmål om kommunenes erfaringer knyttet til ...
 • Vitenskapelig publisering ved HVL 2023 

  Vik-Haugen, Lise; Teigen, Toralf Moan; Rongved, Vidar (HVL-Rapport;2024/4, Report, 2024)
  HVL rapporterte i 2023 inn 973 vitenskapelige publikasjoner. Disse gav til sammen 804,2 poeng. Dette er en nedgang sammenlignet med 2022 på 6% i antall publikasjoner (-57 stk.) og på 14% i poeng (-132,35 poeng). For sektoren ...
 • Lesson study som metode for forskingspraksis i lærarutdanninga. Rapport frå eit pilotprosjekt 

  Kulild, Marit; Myklebust, Hege; Baugstø, Tone; Holme, Geir (HVL-rapport;2024/6, Report, 2024)
  Hausten 2023 gjennomførte HVL Stord og LU-skulen Rubbestadneset skule eit pilotprosjekt med alternativ gjennomføring av praksis for femteårsstudentane. Piloten gjekk ut på at studentane i staden for vanleg praksis gjekk ...
 • The UTFORSK Project 2018-2021. Final Report 

  Allern, Tor-Helge (HVL-rapport;2024/3, Report, 2024)
  The UTFORSK Project (2018-2021) in drama and applied theatre has a nearly 20 years history, developed from networking between HVL (Faculty of Teacher Education, Arts and Sports) and STA (Shanghai Theatre Academy, Faculty ...
 • Rapport emneutvikling: Studentaktive læringsformer i videreutdanning i karriereveiledning (2021-2022) 

  Paulsen, Oda Notevarp (HVL-rapport;2024/1, Report, 2024)
  Denne rapporten beskriver utprøving av studentaktive læringsformer i en videreutdanning i karriereveiledning ved Høgskolen på Vestlandet våren 2022. Rapporten redegjør for et utviklingsarbeid og forskning på egen ...
 • Brannsikring av personer med funksjons nedsettelser i høye bygg 

  Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;2023/11, Report, 2023)
  Denne rapporten er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet: BUILDER - Building design for At-risk groups (NFR 301569). Rapporten vil identifisere personer i risikoutsatte grupper som bor, arbeider og overnatter i ...
 • Studieløp i alternativ praksis under koronapandemien vår – 2020 

  Søreide, Hilde; Hagenes, Astri Johanne; Bruland, Inger Oline (HVL-rapport;2023/9, Report, 2023)
  Under korona-pandemien i 2020 vart høgskular og sjukepleiepraksis stengt 12.mars. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) campus Førde vart alle studentane som var i praksis ved sjukepleieutdanninga stoppa. Det førte til at ...
 • Brannsikring av personer med funksjons nedsettelser i høye bygg 

  Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;2023/11, Report, 2023)
  Denne rapporten er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet: BUILDER - Building design for At-risk groups (NFR 301569). Rapporten vil identifisere personer i risikoutsatte grupper som bor, arbeider og overnatter i ...
 • Reisa mot Forskingsbasert læring: Implementeringa av Empiriske Bacheloroppgåver ved Campus Førde 

  Søreide, Hilde; Fossøy, Aud Berit (HVL-rapport;2023/10, Report, 2023)
  Vårt prosjekt vart sett i verk etter bestilling frå praksisfeltet, både frå spesialist og kommunehelsetenesta. Prosjektet var å få studentar til å skrive empiriske bacheloroppgåver med tema bestilt frå praksis. Praksisfeltet ...
 • Rekrutteringsundersøkinga 2023 

  Navarsete, Anders Løbø; Høyland, Silje Kathrine (HVL-rapport;2023/8, Report, 2023)
  Undersøkinga vart sendt ut til alle førsteårsstudentar tekne opp til haustsemesteret 2023 ved grunnutdanningar, integrert masterutdanningar, alternative vegar til ingeniørutdanningane (slik som forkurs, y-veg og liknande). ...
 • HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning 

  Møgelvang, Anja; Ludvigsen, Kristine; Bjelland, Camilla; Schei, Odin Monrad (HVL-Rapport;6/2023, Report, 2023)
  Innledning: I denne rapporten presenterer vi i Faggruppen universitetspedagogikk de foreløpige resultatene av en spørreundersøkelse som kartlegger HVL-studenters bruk og oppfatninger av kunstig intelligens (KI) og KI-chatboter ...
 • Evaluering av gratis skolemåltid på 1. – 4. trinn på en skole i Haugesund 

  Bjørndal, Bodil; Aadland, Eli Kristin; Wergedahl, Hege; Vågnes, Maria O. B.; Torgersen, Maren; Wernersen, Marie; Vildmyren, Iselin T. (HVL-Rapport; 7/2023, Research report, 2023)
  Denne prosjektevalueringen har sett på elever, foresatte og ansatte sine erfaringer med en gratis skolematordning ved Austrheim skole i Haugesund kommune. I et toårig pilotprosjekt fikk elever fra 1. til 4. trinn et heldags ...
 • Vitenskapelig publisering ved HVL 2022 

  Vik-Haugen, Lise; Beglerovic, Malik; Skagen, Therese Skarås (HVL-Rapport;2023/3, Report, 2023)
  Høgskulen på Vestlandet ble etablert 1. januar 2017. Tall fra 2018-2022 viser at HVL har hatt en jevn økning i vitenskapelig publisering i løpet av disse årene. HVL rapporterte inn 1030 publikasjoner i 2022. Dette er ...
 • En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage 

  Nitter, Cathrine Bergh; Sollesnes, Ragnhild; Litland, Astrid Synnøve; Musland, Marte Gausvik; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;5/2023, Research report, 2023)
  Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge generelt samarbeid på individ- og systemnivå mellom helsestasjon og barnehage og mellom skolehelsetjeneste og skole. I tillegg undersøkes samarbeidet om kosthold og måltidsvaner ...
 • Lærerutdanningsskoler - pilotprosjekt: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjekt 2020-2023 

  Jenssen, Eirik S.; Haara, Frode Olav (HVL-Rapport;4/2023, Research report, 2023)
 • RekneMeir på ViteMeir: Utvikling av en matematisk vitensenterutstilling 

  Sæterdal, Kristin Myhra (HVL-Rapport;2/2023, Report, 2023)
  For å møte etterspørselen etter teknologi- og realfagskompetanse i fremtidens arbeidsmarked, må vi jobbe for å styrke rekrutteringen til teknologi og realfag. Gjennom prosjektet RekneMeir ønsker vi å bidra til matematikkglede ...
 • Spredning av utvalgte fremmede bartrær i Vestland fylke: forvaltnings-relevante resultater fra SITKA-prosjektet 

  Vollering, Julien; Auestad, Inger (HVL-Rapport;1/2023, Report, 2023)
  Fremmede bartrær er utbredt i Vestland fylke, og flere arter representerer en høy økologisk risiko fordi de har stor evne til å spre seg ut i og påvirke stedegne naturtyper og arter. Statsforvalteren i Vestland har ansvar ...
 • Erfaringer fra skolematordninger i Norge 

  Musland, Marte Gausvik; Vildmyren, Iselin; Bakke, Lene; Bjørndal, Bodil; Greffel, Nathalia; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;6/2022, Report, 2022)
  Denne rapporten er delt inn i to hoveddeler. Del 1 omhandler de erfaringene som informantene har gjort seg gjennom sine skolematordninger, samt noen generelle beskrivelser av praksis. Del 2 av rapporten omhandler modeller ...
 • Evaluering av pilot for meritteringsordning ved HVL 2021-22 

  Ludvigsen, Kristine; Morlandstø, Morten (HVL-Rapport;2022/7, Report, 2022)
  I mars 2021 lyste Høgskulen på Vestlandet (HVL) for første gang ut muligheten for faglig ansatte i undervisningsstilling til å søke status som merittert underviser. I første del av rapporten gjør vi rede for bakgrunnen ...
 • Rapport om pilotprosjektet - Bacheloroppgåve i sjukepleie som empirisk prosjekt 

  Øygard, Sissel Hjelle; Heggdal, Hanne Marie (HVL-Rapport, Report, 2022)
  Denne rapporten beskriv bakgrunn, føremål, utvikling, gjennomføring og evaluering av eit pilotprosjekt som har lagt til rette for å gjennomføre bacheloroppgåve i sjukepleie som eit empirisk prosjekt. Det vart utarbeidd to ...

View more