Recent Submissions

 • Rekrutteringsundersøkinga 2023 

  Navarsete, Anders Løbø; Høyland, Silje Kathrine (HVL-rapport;2023/8, Report, 2023)
  Undersøkinga vart sendt ut til alle førsteårsstudentar tekne opp til haustsemesteret 2023 ved grunnutdanningar, integrert masterutdanningar, alternative vegar til ingeniørutdanningane (slik som forkurs, y-veg og liknande). ...
 • HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning 

  Møgelvang, Anja; Ludvigsen, Kristine; Bjelland, Camilla; Schei, Odin Monrad (HVL-Rapport;6/2023, Report, 2023)
  Innledning: I denne rapporten presenterer vi i Faggruppen universitetspedagogikk de foreløpige resultatene av en spørreundersøkelse som kartlegger HVL-studenters bruk og oppfatninger av kunstig intelligens (KI) og KI-chatboter ...
 • Evaluering av gratis skolemåltid på 1. – 4. trinn på en skole i Haugesund 

  Bjørndal, Bodil; Aadland, Eli Kristin; Wergedahl, Hege; Vågnes, Maria O. B.; Torgersen, Maren; Wernersen, Marie; Vildmyren, Iselin T. (HVL-Rapport; 7/2023, Research report, 2023)
  Denne prosjektevalueringen har sett på elever, foresatte og ansatte sine erfaringer med en gratis skolematordning ved Austrheim skole i Haugesund kommune. I et toårig pilotprosjekt fikk elever fra 1. til 4. trinn et heldags ...
 • Vitenskapelig publisering ved HVL 2022 

  Vik-Haugen, Lise; Beglerovic, Malik; Skagen, Therese Skarås (HVL-Rapport;2023/3, Report, 2023)
  Høgskulen på Vestlandet ble etablert 1. januar 2017. Tall fra 2018-2022 viser at HVL har hatt en jevn økning i vitenskapelig publisering i løpet av disse årene. HVL rapporterte inn 1030 publikasjoner i 2022. Dette er ...
 • En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage 

  Nitter, Cathrine Bergh; Sollesnes, Ragnhild; Litland, Astrid Synnøve; Musland, Marte Gausvik; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;5/2023, Research report, 2023)
  Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge generelt samarbeid på individ- og systemnivå mellom helsestasjon og barnehage og mellom skolehelsetjeneste og skole. I tillegg undersøkes samarbeidet om kosthold og måltidsvaner ...
 • Lærerutdanningsskoler - pilotprosjekt: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjekt 2020-2023 

  Jenssen, Eirik S.; Haara, Frode Olav (HVL-Rapport;4/2023, Research report, 2023)
 • RekneMeir på ViteMeir: Utvikling av en matematisk vitensenterutstilling 

  Sæterdal, Kristin Myhra (HVL-Rapport;2/2023, Report, 2023)
  For å møte etterspørselen etter teknologi- og realfagskompetanse i fremtidens arbeidsmarked, må vi jobbe for å styrke rekrutteringen til teknologi og realfag. Gjennom prosjektet RekneMeir ønsker vi å bidra til matematikkglede ...
 • Spredning av utvalgte fremmede bartrær i Vestland fylke: forvaltnings-relevante resultater fra SITKA-prosjektet 

  Vollering, Julien; Auestad, Inger (HVL-Rapport;1/2023, Report, 2023)
  Fremmede bartrær er utbredt i Vestland fylke, og flere arter representerer en høy økologisk risiko fordi de har stor evne til å spre seg ut i og påvirke stedegne naturtyper og arter. Statsforvalteren i Vestland har ansvar ...
 • Erfaringer fra skolematordninger i Norge 

  Musland, Marte Gausvik; Vildmyren, Iselin; Bakke, Lene; Bjørndal, Bodil; Greffel, Nathalia; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;6/2022, Report, 2022)
  Denne rapporten er delt inn i to hoveddeler. Del 1 omhandler de erfaringene som informantene har gjort seg gjennom sine skolematordninger, samt noen generelle beskrivelser av praksis. Del 2 av rapporten omhandler modeller ...
 • Evaluering av pilot for meritteringsordning ved HVL 2021-22 

  Ludvigsen, Kristine; Morlandstø, Morten (HVL-Rapport;2022/7, Report, 2022)
  I mars 2021 lyste Høgskulen på Vestlandet (HVL) for første gang ut muligheten for faglig ansatte i undervisningsstilling til å søke status som merittert underviser. I første del av rapporten gjør vi rede for bakgrunnen ...
 • Rapport om pilotprosjektet - Bacheloroppgåve i sjukepleie som empirisk prosjekt 

  Øygard, Sissel Hjelle; Heggdal, Hanne Marie (HVL-Rapport, Report, 2022)
  Denne rapporten beskriv bakgrunn, føremål, utvikling, gjennomføring og evaluering av eit pilotprosjekt som har lagt til rette for å gjennomføre bacheloroppgåve i sjukepleie som eit empirisk prosjekt. Det vart utarbeidd to ...
 • Forslag til utvikling av masterprogram i Environmental management (anvendt miljøvitenskap) ved Høgskulen på Vestlandet 

  Hegland, Stein Joar; Vik, Marte Lange; Scheiber, Thomas; Gillespie, Mette Kusk; Rydgren, Knut; Paetzel, Matthias; Rygg, Bente Johnsen; Wierling, August; Nilsen, Marianne (HVL-rapport;2022/5, Report, 2022)
 • Vitenskapelig publisering ved HVL 2021 

  Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL-rapport;2022/3, Report, 2022)
  HVL rapporterte i 2021 inn 1060 vitenskapelige publikasjoner, som gav 896,6 poeng. Det var en økning på 18 % i antall publikasjoner (158 stykker) og 13% i poeng (101,2) sammenlignet med året før. Økningen er større enn den ...
 • Veileder for velferdsteknologi som virkemiddel i sosiale botjenester 

  Sudmann, Tobba Therkildsen; Solstad, Liv Jorunn (HVL-rapport;2022/2, Report, 2022)
  Prosjektet har undersøkt på hvilke måter velferdsteknologi kan bidra til at personer med sammensatte og langvarige rus- og psykiske helseutfordringer kan få tilgang til og beholde egnet bolig over tid. Veilederen ...
 • Tilstandsrapport for Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden 

  Bollingberg, Ina M.; Dale, Torbjørn; Paetzel, Matthias; Nilsen, Marianne (HVL-rapport;2022/4, Report, 2022)
  Denne rapporten er en kunnskapssammenstilling av miljøtilstanden i Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden, og omfatter både økologisk og kjemisk tilstand, samt informasjon om arter og naturtyper. Gjennomgangen av eksisterende ...
 • Urbane barn: En casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen 

  Reksten, Connie; Nyheim, Ingerd Lene; Vindenes, Mathilde; Lyng, Ane Margrethe; Ødegård, Silje Beate; Ahmer, Carolyn (HVL-Rapport;1/2022, Report, 2022)
  Prosjektet Urbane barn er en videreføring av kunnskapsgrunnlaget i forprosjektet Boliger for alle ved Høgskulen på Vestlandet. Det er utarbeidet i samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet. Forskningsprosjektet ...
 • Havvind i Norge: Forvaltning og konsekvenser for miljø og samfunn 

  Gudmestad, Ove Tobias; Kristoffersen, Bjørn; Kinn, Sigurd Juel (HVL-Rapport;21/2021, Report, 2021)
 • Safe procedures for personnel-transfer from a vessel to an offshore floating wind turbine 

  Gudmestad, Ove Tobias; Viddal, Steven (HVL-Rapport;23/2021, Report, 2021)
  This report is prepared to identify safe procedures for transfer of personnel from vessels to floating offshore wind turbines. The use of a gangway system mounted on the deck of a vessel is known to represent state of art ...
 • Evaluering av forsøk med dynamiske hjorteskilt i Vestland fylke 2017-2021 

  Hegland, Stein Joar; Frøyen, Magnus (HVL-Rapport;22/2021, Report, 2021)
 • Kvalitetssikring av studentutveksling Studentrefleksjonar i praksis under utvekslingsopphald i Zambia 

  Søreide, Hilde; Zablotna, Danuta; Fossøy, Aud Berit (HVL-Rapport;20/2021, Report, 2021)
  Verda blir mindre på grunn av meir mobilitet blant menneske, av ulike grunnar. Dette fører til at kulturell kompetanse og kulturell bevisstheit er meir enn nokon gang viktige ferdigheiter i sjukepleieyrket (Cowan & Norman, ...

View more