• CSCL : et paradigme i Kuhns forstand eller-? 

   Netteland, Grete (HSF Notat, Book, 2004)
   Tim Koschmann utga i 1996 artikkelen ”Paradigm shifts and Instructional Technology: An Introduction” der han med bakgrunn i Kuhns paradigmebegrep argumenterte for å se på Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) ...
  • Digital kompetanse sett i system : innstilling frå arbeidsgruppe for digital kompetanse i HSF 

   Netteland, Grete; Fretland, Jan Olav; Melhus, Alf Tor; Osland, Sara Therese; Parmentier, David; Øien, Knut Erling; Skjeldestad, Kjell (HSF-Rapport;5/2010, Book, 2010)
   Rapporten er ei innstilling frå Arbeidsgruppe for digital kompetanse, oppnemnd av rektor i januar 2010. Dokumentet skisserer arbeidet med utvikling av ein strategi for digital kompetanseheving hjå studentar og tilsette i ...
  • Frå førskulelærar til barnehagelærar : Den nye barnehagelærarutdanninga, mulighet og utfordringar 

   Sataøen, Svein Ole; Trippestad, Tom Are; Økland, Magli Sofie; Skauge, Tom; Kvitastein, Olav; Jasfari, Jonas (Rapport frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanninga til Kunnskapsdepartementet, Book, 2014-09-10)
   Denne rapporten er den første i det som skal vere årlege rapportar frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning. Arbeidsperioden for følgjearbeidet er 2013-2017. Dei første studentane vart tekne opp til den nye ...
  • Kva er taus kunnskap : ei teoretisk drøfting 

   Kollbotn, Olina (HSF Notat, Book, 2006)
   Essayet er eit forsøk på å få ei forståing av kva omgrepet taus kunnskap inneber. Det har ein gjennomgang av ulike teoretikarar sine drøftingar av denne tause kunnskapen; ulike tradisjonar (Wittgenstein, Polanyi), drøftingar ...
  • Levande bygdeutvikling : ein studie av Bygdeutviklingsprogrammet i Sogn og Fjordane og prosjektet Levande bygder 

   Glosvik, Øyvind (HSF Rapport, Book, 2002)
   Dette er ein studie av to tiltak som begge er retta inn mot lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling i Sogn og Fjordane. Erfaringane syner at Bygdeutviklingsprogrammet i stor grad er retta inn mot nærmiljøtiltak og ...
  • Omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane - resultat og erfaringar 

   Bukve, Oddbjørn; Glosvik, Øyvind; Mundal, Harald; Nesse, Jon Gunnar; Trengereid, Veronika; Vebostad, Åge (HSF Rapport, Book, 2009)
   Prosjektet har vurdert det regionale omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane i åra 2004-2006. Omstillingsprogrammet var desse åra retta mot kommunane Flora, Høyanger og Årdal. Programmet har lojalt følgt den nasjonale ...
  • Regionalpolitikken på regionnivået 

   Bukve, Oddbjørn; Glosvik, Øyvind (HSF Rapport, Book, 2003)
   Hovudmålet med prosjektet har vore å beskrive og analysere den rolla som det regionale nivået spelar i utforminga og iverksetjinga av norsk regionalpolitikk. Spesielt er vi opptekne av kva verknader dei institusjonelle ...
  • Styringssystemet i Akershus fylkeskommune : vurdering i forkant av mulig overgang til parlamentarisme 

   Bukve, Oddbjørn; Saxi, Hans Petter (HSF-Rapport;3/2011, Book, 2011)
   Prosjektet er en undersøkelse av styringssystemet i Akershus fylkeskommune i forbindelse med at fylkeskommunen vurderer å innføre parlamentarisme i stedet for dagens formannskapsmodell. Metodisk er prosjektet gjennomført ...
  • Tusen erfaringer søker fortellinger : gleder og utfordringer med fortellinger i barnehagens pedagogiske arbeid 

   Ødegaard, Elin Eriksen; Birkeland, Louise (Høgskolen i Bergen Skriftserieen Rapport 2002 nr.2, Book, 2001-01)
   Gjennom å skrive denne rapporten har vi opplevd gleden og strevet med et langsiktig arbeid. Det som tidligere var løse tråder og usikre erfaringer i prosjektet om fortelling har nå fått en fastere form som resultat av en ...