• Forplikting er avgjerande 

   Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Studien rettar seg mot lærarar som har delteke på skulebasert vidareutdanning i klasseleiing. Føremålet er å undersøkje kjenneteikn ved ei skulebasert vidareutdanning som lærarar meiner bidreg til eiga læring. Empiri er ...
  • "It Partly Breaks Up the Class Environment" - Experiences with Flipped Classroom as a Teaching Model in Higher Education 

   Sekkingstad, Dorthea; Fossøy, Ingrid Karin (Chapter, 2019)
   The purpose of this article is to contribute to knowledge about how students in higher education experience and make use of flipped classroom to support learning. We have chosen a qualitative approach in order to gain ...
  • Klasseleiing og profesjonsutvikling i praksisfeltet 

   Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid (Chapter, 2013)
   Klasseleiing er sett på dagsorden gjennom stortingsmeldingar og andre styringsdokument for utdanningssektoren. Målet er å betre læringsmiljøet for elevane. I samband med dette tilbyr utdanningsinstitusjonar vidareutdanning ...
  • Læringsbegrepet i barnehagens læreplaner 

   Pedersen, Lillian; Engesæter, Mari; Haukedal, Kjersti Sandnes; Hofslundsengen, Hilde Christine; Fossøy, Ingrid (Chapter; Peer reviewed, 2013)
  • Praksis i utlandet - den nye dannelsesreisen? 

   Bergersen, Ane (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Kan den kompetansen førskolelærerne uttrykker at de har fått gjennom 3 måneders opphold i Zambia ha relevans i forhold til ny barnehagelærerutdanning? Denne artikkelen tar utgangspunkt i empirisk materiale fra 29 norske ...
  • «Spør oss, vi vil bidra» – lærarar som lokomotiv for å fremje skuleutvikling – ein mogleg modell 

   Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid (Chapter, 2019)
   Yrkesfaglærarløftet er ei storstilt nasjonal satsing for å heve kompetansen til yrkesfaglærarar. Artikkelen byggjer på fokusgruppeintervju med studentar som har delteke på ei av vidareutdanningane i piloteringa av satsinga. ...