Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHellenes, Hildegunn
dc.date.accessioned2021-09-24T07:06:52Z
dc.date.available2021-09-24T07:06:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781274
dc.descriptionMaster i læring og undervisning, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractF ø rem å let med dette forskingsprosjektet er å få innsikt i l æ rarar sine tankar og erfaringar knytt til inkludering i skulen. Dette er for å skape meir medvit kring inkluderande oppl æ ring, noko som kan bidra til utvikling og l æ ring for alle elevar. Problemstillinga for prosjektet er: Kva opplever l æ rarar som moglegheiter og utfordringar i arbeid med inkludering for elevar med nedsett funksjonsevne For å svare på problemstillinga ha r eg gjennomført semistrukturert e intervju med fire l æ rarar i barneskulen. Intervjua var avgrensa til å handle om inkludering i skulen med tanke på elevar med nedsett funksjonsevne. Ettersom dette er ei mangfaldig elevgruppe med varierte behov for tilrettelegging, kan dette bidr a til innsikt om korleis skulen kan utvikle inkluderande l æ ringsmilj ø i møte med eit rikt elevmangfald I drøftingsdelen har eg brukt Senge sin teori om fem disiplinar for utvikling av l æ rande organisasjonar noko som har gjort det mogleg å forstå meir om ko rleis l æ rarar kan p å verke arbeidet med inkludering. Det te viser at medviten praksis saman med ein kontinuerleg l æ ringsprosess kan bidra til betre vilk å r for inkludering i skulen. Funn tyder på at moglegheiter og utfordringar ofte er to sider av same sak. Resultat viser at l æ rarar opplever godt samarbeid og openheit som moglegheiter for å fremje utvikling av inkluderande l æ ringsmilj ø På motsett side opplever l æ rarar at lav kvalitet på samarbeid og mangel på openheit, kan skape utfordringar som kan hemje arbeid med inkludering.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleInkludering for elevar med nedsett funksjonsevneen_US
dc.title.alternativeInclusion of students with disabilitiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal