Show simple item record

dc.contributor.authorDaltveit, Thea
dc.contributor.authorGjertsen, Anja
dc.date.accessioned2023-07-25T07:05:06Z
dc.date.available2023-07-25T07:05:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081164
dc.descriptionMasteroppgave i innovasjon og entrepenørskap. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap/ Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling/ Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.en_US
dc.description.abstractGCE Ocean Technology er i dag en av tre klynger med GCE-status, global center of expertise, i det norske klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Klyngen ble etablert i Bergen, i 2006, og fremmer industri innen havteknologi. GCE Ocean Technology er nå en moden klynge i det norske klyngeprogrammet, hvor de har vært medlem siden de ble etablert. Ved utgangen av 2025 må de ut av klyngeprogrammet og dermed mister de sin grunnfinansiering, tilsvarende 10 millioner per år. Parallelt med deres strategiarbeid for den kommende utgangen av NIC-programmet, har de engasjert oss studenter til å komme med innspill. I denne masteroppgaven vil vi se nærmere på hvordan GCE Ocean Technology kan utvikle seg de neste årene, for å være en levende klynge selv etter klyngeprogrammet. Dette innebærer blant annet å kartlegge hva medlemmene betrakter som hovedverdien med klyngen, samt kartlegge klyngens markedssegmenter. I tillegg undersøker vi muligheter for økt samarbeid med andre, hvor vi relaterer klyngens videreføring til grønn omstilling og stiavhengighet. I teoridelen går vi nærmer inn på hva som kjennetegner en klynge, fordeler med å være medlem av en klynge, klyngetyper og klyngedynamikk. Dette for å gi et teoretisk grunnlag om hva klyngen kan bety for sine medlemmer, og hvordan klyngen henger sammen og driftes i dag. Videre ser vi på klyngedannelse og omorganisering av klyngen, med tanke på ulike utviklingsbaner og grønn omstilling. Her belyses viktige faktorer som må tas hensyn til ved en eventuell omorganisering og videreføring av klyngen. For å kunne besvare hovedproblemstillingen og forskningsspørsmålene, har vi benyttet flere ulike metoder for datainnsamling. Vi har gjennomført kvalitative semistrukturerte dybde-intervjuer, og fått tilgang til data fra en kvantitativ spørreundersøkelse. Samlet sett har dette gitt bred og dyp innsikt i hva de ulike bedriftene og organisasjonene mener. Det er også gjennomført et intervju av en representant fra klyngeadministrasjonen til Maritime CleanTech, for å kunne sammenligne hvordan den tidligere NCE-klyngen håndterte sin utgang fra klyngeprogrammet. Analysen viser at GCE Ocean Technology er en relativ differensiert klynge kjennetegnet av et sterkt fagmiljø innen havteknologi, med mye samarbeid og nettverksdeling. Vi konkluderer med at det er mange aspekter som kan være styrende for videreføring av klyngen, men at man uansett bør etterstrebe en grønnere, mer internasjonal fremtid. Til tross for at dette kan være både komplisert og utfordrende. Samtidig mener vi at klyngen bør holde sin brede retning for å ivareta de forskjellige markedssegmentene innen havteknologi, og være et innovasjon-mekka for sine medlemsbedrifter.en_US
dc.description.abstractGCE Ocean Technology is currently one of three clusters with GCE status, Global Center of Expertise, in the Norwegian cluster program Norwegian Innovation Clusters. The cluster was established in Bergen in 2006 and promotes the ocean technology industry. GCE Ocean Technology is now a mature cluster within the Norwegian cluster program, having been a member since its establishment. At the end of 2025, they must exit the cluster program, resulting in the loss of their core funding, equivalent to 10 million Norwegian kroner per year. In parallel with their strategic work for the upcoming exit from the NIC program, they have engaged us as students to provide input. In this master's thesis, we will delve into how GCE Ocean Technology can evolve in the coming years to remain a thriving cluster even after the cluster program. This includes mapping out what the members consider to be the primary value of the cluster and identifying the cluster's market segments. Additionally, we will explore opportunities for increased collaboration with others, relating the cluster's continuation to green transition and path dependency. In the theoretical section, we delve into the characteristics of a cluster, the advantages of being a cluster member, cluster types, and cluster dynamics. This provides a theoretical foundation for understanding what the cluster can mean for its members and how the cluster is interconnected and operated today. Furthermore, we examine cluster formation and cluster reorganization, considering different development paths and the green transition. This sheds light on important factors that need to be considered in a potential reorganization and continuation of the cluster. To address the main research question and research objectives, we have utilized various data collection methods. We conducted qualitative semi-structured in-depth interviews and gained access to data from a quantitative survey. Together, these methods have provided broad and deep insights into the perspectives of different companies and organizations. Additionally, we conducted an interview with a representative from the cluster administration of Maritime CleanTech to compare how the former NCE cluster handled its exit from the cluster program. The analysis reveals that GCE Ocean Technology is a relatively differentiated cluster characterized by a strong technical community within ocean technology, with extensive collaboration and network sharing. We conclude that there are multiple aspects that can influence the continuation of the cluster, but regardless, we should strive for a greener, more international future, despite the potential complexities and challenges. Simultaneously, we believe the cluster should maintain its broad direction to accommodate the various market segments within ocean technology and remain an innovation hub for its member companies.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectKlyngeen_US
dc.subjectKlyngeprogramen_US
dc.subjectClusteren_US
dc.subjectCluster programen_US
dc.titleLivet etter det norske klyngeprogrammeten_US
dc.title.alternativeLife after the Norwegian cluster programen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeINN599en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal