Recent Submissions

 • Bølgekraft 

  Astrup, Henning Winsnes; Byberg, Bjørnar; Faust, Christopher (Bachelor thesis, 2019)
  Norge er en oljenasjon som i stor grad har blitt bygd opp av olje- og gassnæringen. Dette har ført til rikdom og videre til flere velferdsgoder. Men rikdommen har kommet med en pris. Oljen bidrar direkte eller indirekte ...
 • Investeringsanalyse av landbasert vindkraft i Norge 

  Hemmingsen, Julian; Kalstad, Ken Marius; Krøvel, Kåre Rørstad (Bachelor thesis, 2019)
  Norge har gode forutsetninger for vindkraft på land. Andelen av vindkraftproduksjon har økt de siste årene, og det er forventet at ytterligere 1337 MW settes i drift i 2019. Til tross for utviklingen som skjer nå, er ...
 • En komparativ livsløpsanalyse av elektriske og konvensjonelle kjøretøy 

  Folchert, Hannah Luise; Ulvang, Hanne Selle; Ødegård, Anette Olin (Bachelor thesis, 2019)
  I 2015 gikk FNs 193 medlemsland sammen og vedtok 17 mål for en global, bærekraftig utvikling. Dette innebærer å ende fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene vi i dag står overfor. Klimagassutslipp fra ...
 • Environmental Impacts of Expanding Small-scale Hydropower in Sogn & Fjordane 

  Kortner, Nicolai Lie; Olsen, Øystein Myrås; Sundet, Christian (Bachelor thesis, 2019)
  In this thesis we made use of GIS-software to assess the visible impacts of small-scale hydropower in Sogn & Fjordane and compare it with the area of installation before and after construction. We found that the visible ...
 • Fremtidens Øyrane, et levende samlingssted i lokalsamfunnet - En mulighetsstudie 

  Scherjon, Jorild Johanna Bjerkeng; Søllesvik, Karoline; Torpe, Marie Hepsøe (Bachelor thesis, 2019)
  Va tmark er en truet naturtype som det i større grad er blitt viktig a integrere i planlegging og utvikling av byer og tettsteder. Intakte elvedelta er ikke lenger vanlig i Norge, men langs elven Gaula i Sogn og Fjordane ...
 • Tilrettelegging for auka bruk av offentleg areal langs Vosso - Eit moglegheitsstudie 

  Mæland, Andreas Rise; Marita, Helland (Bachelor thesis, 2019)
  Voss kommune ynskjer å kartlegge eit av dei sentrumsnære grøntareala for å kunne utnytte det betre i framtida. Området er avsett hovudsakleg til friområde, noko er avsett til nærings bygningar i kommuneplanen. Det er i ...
 • Grønn grense i Nannestad kommune 

  Ask, Nina Helene; Paulsen, Oda Eithun (Bachelor thesis, 2019)
  Oslo er Europa sin raskest voksende hovedstadsregion, hvor hovedstaden har stått for nesten 80% av befolkningsveksten i regionen. Fastsetting av en bærekraftig byggegrense, også kalt grønn grense, er forventninger regionale ...
 • Detaljreguleringsplan for Ortneset 

  Blindheim, Gerd-Alice; Hjartholm, Nina Elise; Magnussen, Ane Opsahl (Bachelor thesis, 2019)
  På oppdrag frå Gulen kommune utarbeida vi ein detaljreguleringsplan for eit avgrensa planområde på Ortneset. Gulen kommune ynskjer fleire tilflyttarar og bustadmoglegheiter i kommunen. Like ved planområdet vart det den ...
 • Detaljreguleringsplan for Ohnstadhaugen, Hermansverk 

  Helgestad, Johannes Bjerre; Kvalfoss, Sondre; Snitjer, Knut-Hendrik Lajord (Bachelor thesis, 2019)
  Planene for Ohnstadhaugen boligfelt vil være et eksempel på fremtidsrettet planlegging hvor stedegne elementer og kvaliteter bevares, men uten å tviholde på det gamle. Ønsket fra forslagsstiller var planlegging for ...
 • Mulighetsstudie for Fridtjovsparken på Vangsnes. 

  Chaibandit, Nareerat; Orlishta, Valbona (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet ved Høgskulen på Vestlandet for studiet landskapsplanlegging med landskapsarkitektur. Oppgaven utgjør 20 studiepoeng per student og har foregått i perioden november 2018 til juni 2019. ...
 • Detaljreguleringsplan for Hermansverk, gnr. 17/ bnr. 76 

  Asche, Ingeborg; Arstein, Liv-Heidi; Mahammed, Ismail (Bachelor thesis, 2019)
  Befolkningsveksten skyter fart, og samfunnsutfordringer oppstår både på globalt og nasjonalt plan. Dette stopper ikke ved nasjonale- eller fylkesgrenser. Utfordringer knyttet til arealutnyttelse trenger gode lokale løsninger. ...
 • Vekst og reproduksjon hos blåbær, Vaccinium myrtillus, i forhold til klimaendringer 

  Bollingberg, Ina Marie (Bachelor thesis, 2019)
  Studier langs høydegradienter er ideelle for å studere planters responser på regionale og lokale miljøfaktorer og på klimaendringene. Blåbær er en nøkkelart i den boreale sonen i Eurasia og en viktig matkilde for en rekke ...
 • Tettstedsutvikling i Sogndal kommune fra 1990 – 2018 : kartlegging av arealbruksendringer 

  Andersen, Amanda Engberg; Skadal, Hilde; Spangen, Maria (Bachelor thesis, 2019)
  Som en følge av befolkningsvekst og urbanisering har byspredning blitt et økende problem i global sammenheng, da dette medfører nedbygging av naturområder, matjord og økt klimagassutslipp. Dette er uheldig da vi kun har ...
 • Endringer i grønnstruktur og økosystemtjenester i Sogndalsfjøra fra 1988 til 2018 

  Stokstad, Henning (Bachelor thesis, 2019)
  Tettsteder med mellom 2 000 og 20 000 innbyggere utgjør størst areal av bebygde strøk på landsbasis. Grønnstrukturen for disse områdene er likevel lite studert sammenlignet med større byer. I denne oppgaven har vi sett på ...
 • Arctic climate shifts drive rapid ecosystem responses across the West Greenland landscape 

  Saros, Jasmine E.; Anderson, Nicholas John; Juggins, Stephen; McGowan, Suzanne; Yde, Jacob C.; Bullard, Joanna E.; Yallop, Marian L.; Heathcote, Adam J.; Burpee, Benjamin T.; Fowler, Rachel A.; Barry, Christopher D.; Northington, Robert M.; Osburn, Christopher L.; Pla-Rabes, Sergi; Mernild, Jacob Sebastian Haugaard; Whiteford, Erika J.; Andrews, Grace; Kerby, Jeffrey T.; Post, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Prediction of high latitude response to climate change is hampered by poor understanding of the role of nonlinear changes in ecosystem forcing and response. While the effects of nonlinear climate change are often delayed ...
 • Anbefalinger for flomregistrering i Statens vegvesen 

  Krokeide Heffernan, Kira (Master thesis, 2019)
  Denne oppgaven markerer slutten på en mastergrad i Climate Change Management ved Høgskulen på Vestlandet. Dette har vært en travel, men lærerik tid. Stor takk til mine veiledere; Marte Lange Vik og Guro Marie Dyngen. ...
 • The greenhouse gas mitigation potential of wood-based jet-biofuels – A case study for Western Norway 

  Bjørndal, Oliver (Master thesis, 2019)
  The Norwegian aviation industry has proposed substituting jet-fuels with biofuels based on forest biomass. This can potentially contribute to mitigating the expected increase in greenhouse gas emissions from aviation ...
 • Key indicators of Arctic climate change: 1971–2017 

  Box, Jason E.; Colgan, William T.; Christensen, Torben Røjle; Schmidt, Niels Martin; Lund, Magnus; Parmentier, Frans-Jan W.; Brown, Ross; Bhatt, Uma S.; Euskirchen, Eugénie S.; Romanovsky, Vladimir E.; Walsh, John E.; Overland, James E.; Wang, Muyin; Corell, Robert; Meier, Walter N.; Wouters, Bert; Mernild, Jacob Sebastian Haugaard; Mård, Johanna; Pawlak, Janet; Olsen, Morten Skovgård (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Key observational indicators of climate change in the Arctic, most spanning a 47 year period (1971–2017) demonstrate fundamental changes among nine key elements of the Arctic system. We find that, coherent with increasing ...
 • Ski Tourism and Climate Change: The case study of Sogndal Ski Centre 

  Gairns, Adam (Master thesis, 2019)
  Ski tourism in Norway, a highly snow-dependent industry may be seriously affected by climate change. This thesis shows that Sogndal ski centre (Western Norway) will become a victim from climate change impacts whilst at the ...
 • Contrasting effects from snow cover manipulation on two dwarf shrubs along an altitudinal gradient – an investigation on the phenology and performance of Vaccinium myrtillus and Vaccinium vitis-idaea 

  Hollekim, Dag Petter Talleraas (Master thesis, 2019)
  Vaccinium myrtillus and Vaccinium vitis-idaea are key species in boreal ecosystems due to their abundance in biomass, flowering and berry production, yet we know little about how they are affected by ongoing climate change. ...

View more