Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRebnor, Julie
dc.date.accessioned2021-10-19T07:29:29Z
dc.date.available2021-10-19T07:29:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823781
dc.descriptionMASPED18-21 Høgskolen på Vestlandet, avd. Sogndal/Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Master i spesialpedagogikk 14.05.21en_US
dc.description.abstractEt godt samarbeid mellom kontaktlærer og spesialpedagog i skolen er avgjørende. Særlig dersom målet er at elever med særskilte behov skal få individuell oppfølging med hensyn til egne forutsetninger og behov. Denne masteroppgaven retter søkelyset på hvordan kontaktlærere og spesialpedagoger opplever å samarbeide om elever med spesialundervisning i grunnskolen. Formålet med studien er å få kunnskaper om hvordan partene opplever samarbeidet, som gir økt forståelse for hvilken verdi samarbeidet utgjør for hverandre og for elevgruppen deres. Studien har tatt utgangspunkt i den kvalitative forskningsmetoden. Data er hentet inn via totalt seks intervjuer. Hvor tre av intervjuobjektene er kontaktlærere og tre er spesialpedagoger. Alle jobber på 1-10. klassetrinn, i to forskjellige kommuner. Funnene viser at samarbeidstiden mellom kontaktlærer og spesialpedagog varierer med hensyn til hvor ofte de møtes. Møtepunkter som fremheves i studien er; felles team på trinnet, eget avsatt møte mellom kontaktlærer og spesialpedagog, og møter som blir tatt fortløpende når behovet for å møtes oppstår. I møtene er det et bredt spekter av innhold med ulike saker, som blir drøftet og diskutert. Ved flere anledninger er det saker som handler om noe annet enn elever med spesialundervisning. Til sist viser funnene hvordan kontaktlærer og spesialpedagog i fellesskap jobber for å samordne ordinær undervisning og spesialundervisning. Til tross for at alle er enige i viktigheten av å koordinere dette, viser det seg at det er en utfordrende oppgave å gjennomføre fullt ut.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectKontaktlæreren_US
dc.subjectspesialpedagogen_US
dc.subjectordinær undervisningen_US
dc.subjectspesialundervisningen_US
dc.subjectsamarbeiden_US
dc.subjectmøtepunkten_US
dc.subjectteamen_US
dc.titleKontaktlærer og spesialpedagog - brobygger mellom elevenes ordinære undervisning og spesialundervisningen_US
dc.title.alternativeContact teacher and special educator - bridge builder for pupils who participate in ordinary teaching and special educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber67en_US
dc.description.localcodeMASPED3-303en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal