Show simple item record

dc.contributor.advisorRinde, Felicity Burbridge
dc.contributor.advisorOnsrud, Silje Valde
dc.contributor.authorMjanger, Henning Hodne
dc.date.accessioned2018-04-27T06:47:03Z
dc.date.available2018-04-27T06:47:03Z
dc.date.issued2017-11-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496249
dc.descriptionMasteroppgåve i Musikkpedagogikknb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgåva vil omhandla læringsstrategiar og ulike gitaristar si tilnærming til øving og læring. Målet med oppgåva er å visa ulike læringsstrategiar til bruk i øving og kva som kan visa seg å vera effektiv øving for å bli ein god og allsidig gitarist. Dette med tanke på bruk i pedagogisk verksemd. Følgjande problemstilling vil bli undersøkt: Kva læringsstrategiar har eit utval profesjonelle gitaristar brukt for å utvikla seg på instrumentet sitt og kva har motivert dei? For å svara på problemstillinga har eg gjort eit kvalitativt studie med intervju som datamateriale. Datamaterialet består av intervju av fire frilansgitaristar, der to av gitaristane er utdanna ved høgskule for utøvande utdanning og har ei formell utdanning. Dei to andre gitaristane har ikkje studert ved noko høgskule og har ei meir erfaringsbasert utdanning. Datamaterialet er mellom anna analysert ved hjelp av koding og kategorisering som er ein vanlig form for dataanalyse. Mine kategoriar vaks fram i løpet av analyseprosessen og i samanheng med val av teori og problemstilling. Teoriane som er brukt i oppgåva er eit utval som i hovudsak vart gjort etter at intervjua var samla inn og som reflekterer dei ulike delane av problemstillinga. Lucy Green´s teoriar kring uformell læring, Bandura si modellæring og Maslows teori kring peak experiences blir presentert. Analysen viser informantane sine tankar kring tema som plukking, samspel med andre musikarar, læringsstrategiar for god timing og øving. Vidare ser analysekapitlet på motiverande episodar. Funna viser mellom anna at læringsstrategien plukking er ein vanleg strategi som blir nytta både til å plukka licks men også for å tilnærma seg eit sound og oppnå sjangerforståing. Strategiar for god øving viser viktigheita av at øvinga skal ha eit klart mål. Samtidig er merksemd og konsentrasjon to andre ord som er viktige. Eit funn som skil seg ut er å øva som om nokon høyrer på. Tydelege funn frå kva som har motivert informantane er at dei beskriv hendingar med ord som til dømes ”wow”, ”supermotivasjon” og ”klikka”. Desse beskrivingane kan tyda på at det var opplevingar som sette tydeleg spor hjå dei.nb_NO
dc.description.abstractThe thesis addresses learning strategies in guitar playing by exploring how four professional guitarists have approached practicing and learning throughout their careers. It aims to identify applied learning strategies and ways to practice in order to become a proficient and versatile guitarist. Based on data from four informants, the findings cannot be generalized. However, they may be discussed and hopefully be of relevance for guitar teachers and music teachers in general as they work with students developing their skills and musicality. The research question is: What learning strategies have a selection of professional guitarists used to develop their skills and musicality, and what has motivated them? To answer the research question I use a qualitative study with semi-structured interviews. Two of the informants are music graduates and two are self-taught. The empirical data was analyzed using thematic analysis (coding and categorization) to identify the informants’ repertoire of learning strategies. The thematic analysis was carried out by discussing the collected data within a theoretical framework of Lucy Green’s theories about informal learning, Albert Bandura’s social learning theory and peak experience theory described by Maslow. The findings show the informants thoughts about strategies such as picking, interaction with other musicians, learning strategies for good timing and practicing. The analysis also shows the informants thoughts about what has motivated them. The findings show that the learning strategy picking is very common among the guitarists. They use this strategy to learn solos, but also to gain knowledge of genres and to achieve a certain sound. This strategy also contributes to ear training. Other strategies included different strategies for good practice. When describing what has motivated them they use a lot of words that may be interpreted as giving early experiences of motivation huge importance.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLæringsstrategiarnb_NO
dc.subjectØvingnb_NO
dc.subjectGitaristarnb_NO
dc.subjectPlukkingnb_NO
dc.subjectMerksemdnb_NO
dc.subjectKonsentrasjonnb_NO
dc.subjectLearning strategiesnb_NO
dc.subjectGuitaristsnb_NO
dc.subjectPracticingnb_NO
dc.subjectPickingnb_NO
dc.title”Kva øving gjer meister ..?” Ein kvalitativ studie av profesjonelle gitaristar sine læringsstrategiarnb_NO
dc.title.alternative”What kind of practice makes perfect ...?” A qualitative study of professional guitarists approaches to learningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderHenning Hodne Mjangernb_NO
dc.description.localcodeMA-MUSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal