Show simple item record

dc.contributor.authorDalland, Ragnhild
dc.date.accessioned2015-10-27T12:30:31Z
dc.date.available2015-10-27T12:30:31Z
dc.date.issued2015-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358161
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet om undervisningsfaget matematikk med fokus på peda-gogiske overveielser og elevkunnskap. Forsknings- og Utviklingsarbeidet hadde som formål å finne ut om bruk av konkretiseringsmateriell i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet kan fremme elevers læringsutbyttet og hvordan det kan påvirke deres forståelse av faget. Konkretiseringsmateriell skal være et hjelpemiddel for elevene til å oppnå forståelse av ma-tematiske begrep og forstå sammenhenger i matematikken. Bakgrunn for valg av problemstilling er at jeg ønsker å opparbeide meg mer kunnskap om konkretiseringsmateriell som hjelpemiddel. Som fremtidig matematikklærer er jeg opptatt av elevers læring, og jeg ønsker å øke min egen fagdidaktiske kompetanse om hvordan jeg kan legge til rette for at elever skal få utvikle forståelse i matematikk. Både som matematikkstu-dent og student i praksis, er mitt inntrykk at konkretiseringsmateriell er et viktig og nødvendig pedagogisk virkemiddel innen matematikkdidaktikken som kan øke elevers forståelse av ma-tematikk. Men jeg har også enkelte erfaringer hvor jeg har opplevd at bruken av konkretise-ringsmateriell kan bli et hinder for læring. Dette har gitt meg motivasjon til å se på hvilket læringsutbyttet bruken av konkretiseringsmateriell kan ha. I mitt forsknings- og utviklingsarbeid har jeg valgt et fokus på det konstruktivistiske lærings-synet knyttet opp mot teoretikere som Piaget og Cobb. Teori om relasjonell- og instrumentell forståelse, undervisningskunnskaper og læringskunnskaper, konkretiseringsmateriell og rea-listisk matematikkundervisning er med på å danne det teoretiske grunnlaget i oppgaven. Jeg valgte å benytte meg av en kvantitativ metode for innsamling av data. Jeg valgte å gjen-nomføre varierte undervisningsopplegg med og uten bruk av konkretiseringsmateriell for å få et konkret datamateriell som gav meg et godt sammenligningsgrunnlag for å drøfte læringsut-byttet ved bruken av konkretiseringsmateriell. For å få et empirisk sammenligningsgrunnlag valgte jeg å dele en klasse i to og gi den ene klassen undervisning med konkretiseringsmateri-ell, mens den andre fikk uten. Dette ble fulgt opp av en pre- og posttest i begge gruppene. Jeg valgte å gjøre det slik da formålet var å teste forskjeller i læringsutbyttet mellom de to elev-gruppene. Som forskningsmetode har jeg brukt aksjonslæring, som innebærer at en forsker på egen praksis. Resultatene fra forskningsarbeidet tilsier at det er flere faktorer som påvirker om bruken av konkretiseringsmateriell i matematikkundervisningen kan fremme elevers læringsutbytte. Mi-ne funn indikerer at valg og bruk av konkretiseringsmateriell, kan spille en rolle for lærings- 4 utbyttet til elevene, og i tråd med Klavenes (2010) bør elevene få arbeide med konkretene selv. Undersøkelsen har også vist at undervisning som fremmer den instrumentelle forståelse ikke bør undervurderes eller bagatelliseres, særlig i forhold til mestringsfølelsen den kan gi elever. Lærerens undervisningskompetanse i matematikk slik den er presentert i modellen til Ball et al (2008) er også en faktor som har innflytelse på elevenes læringsutbytte. Særlig de fagdidak-tiske kunnskapene som kunnskap om innhold og elever og innhold og undervisning har be-tydning for elevers læringsutbytte ved brukt av konkretiseringsmateriell. Med utgangspunkt i datamaterialet har jeg kommer frem til at konkretiseringsmateriell i ma-tematikkundervisningen kan fremme eleveres læringsutbytte, hvis det brukes riktig og læreren har den nødvendige undervisningskompetanse slik Ball et al. (2008) beskriver. Feil bruk av konkretiseringsmateriell i matematikkundervisningen derimot, kan virke forvirrende for ele-vene og på den måten hindre forståelsen av matematikken.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLærernb_NO
dc.titleBruk av konkretiseringsmateriell på ungdomstrinnet: En kvantitativ undersøkelse fra elevens perspektivnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record