Show simple item record

dc.contributor.authorKaldråstøyl, Oda
dc.date.accessioned2012-06-27T07:42:56Z
dc.date.available2012-06-27T07:42:56Z
dc.date.issued2012-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/152181
dc.description.abstractÅ flytta delar av opplæringa i skulen ut til skulen sine nære omgjevnadar, er inga ny tanke. Tanken har derimot djupe røter langt tilbake i pedagogikken si historie. Grunngjevinga har vert at klasserommet utanfor tilbyr andre føringar for læring som ein meinar vil bidra til at fleire elevar lukkast med skulearbeidet. Det har samt vore fokus på at det må skapast ein relasjon mellom opplæringa i skulen og eleven sin erfaringsbakgrunn. Læreplanane har opp gjennom tida støtta tanken om uteskule ved å syna kor viktig det er å ta i bruk dei høve og ressursar ein finn utanfor klasserommet sine fire veggar (Jordet, 2010). Skular og lærarar har i hovudsak nokså vidt handlingsrom for å ta i bruk naturen i opplæringa. Det er lite som kan seiast å setja sperrer for uteskule (Repp, 1993). Likevel visar forsking at det å nytta naturen som læringsarena, har svak posisjon internasjonalt (Klette, 2003). Målet med mitt forskingsarbeid, er å danna eit bilete av utvalte erfarne lærarar sin undervisningspraksis i uteskule. Dette for å få fram korleis naturen kan nyttast som læringsarena i skulen. Læraren som kjenner seg trygg på korleis han kan undervisa ute, trur eg vil ha lågare terskel for å ta med seg kunnskapen ut, og setja den i livet der den primært er henta frå. For å få svar på dette, valte eg å gjennomføra kvalitative forskingsintervju av to lærarar som har drive aktivt med uteskule i mange år. Eg valte også å observera utvalte kvalitetar hos ein av informantane ein dag i uteskule. Dette for å få høve til å danna meg eigne refleksjonar, utfylla og kanskje utdjupa informasjonen eg innhenta i intervjua. Det som gjennomsyra og farga resultata av mitt forskingsarbeid, er at naturen som læringsarena har svært mykje å tilføra undervisninga. Naturen som eit levande, mangfaldig og uføreseieleg klasserom, opnar i større grad for å ta i bruk andre tilnærmingar til fagstoffet enn klasserommet inne. I følgje informantane, var det å ha visse kunnskapar om naturen, ein viktig føresetnad for å nytta seg av klasserommet der ute. Validiteten av forskinga eg har gjennomført, er etter mi meining nokså valid. Den munnlege samtalen gav direkte og nære kvalitative data, og i observasjonen kom eg tett innpå ein undervisningspraksis. Det er sjølvsagt nokre feilkjelder som har, og nokre som kan ha, oppstått undervegs som vil utvilsamt stilla spørsmål ved validiteten. Desse vil eg syna etter presentasjon av resultata.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectPedagogikkno_NO
dc.subjectElevkunnskapno_NO
dc.titleNaturen som arena for læringno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record