Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Ida Sofie
dc.date.accessioned2023-08-04T08:37:40Z
dc.date.available2023-08-04T08:37:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082596
dc.descriptionMasteroppgave i spesialpedagogikk 2, emne 2 Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractMasterprosjektet har hatt som formål å se på lærere sine erfaringer i møte med elevers utagerende atferd, og hvordan utvalgte skoler forebygger denne uønskede atferden på systemnivå. Problemstillingen for studien er følgende: «Hvilke erfaringer har lærere med å håndtere utagerende atferd og hvilke tiltak gjennomfører utvalgte skoler for å motvirke denne atferd?». For å belyse problemstillingen ble det utformet to forskningsspørsmål: «Hvordan håndterer lærere utagerende atferd i skolen?» og «Hvordan organiserer skolen forebygging av utagerende atferd på systemnivå?». For å undersøke tematikken ble en kvalitativ forskningsmetode anvendt. Det ble gjennomført to semistrukturerte en-til-en intervjuer, og ett fokusgruppeintervju med to subjekter samtidig. Informantene var alle kontaktlærere på mellomtrinnet med ulik erfaringsbakgrunn i læreryrket. Informantene representerte to ulike kommuner, og tre ulike skoler. Informantene i studien beskrev utagerende atferd som en reaksjon hvor eleven mistet kontroll over sine følelser. Alle informantene virket å være bevisst i egen rolle i møte med atferden, og trakk frem relasjonsbygging som et vesentlig område å arbeide med gjennom hele intervjuprosessen. I tillegg uttalte de at dialogiske samtaler, klasseledelse og skole-hjem samarbeid også var viktige fokusområder for å redusere utagerende atferd. Selv om informantene var bevisst i egen rolle kom det frem at de utvalgte skolene ikke tilbydde strukturerte handlingsplaner til sine ansatte. Noen informanter uttalte at de ikke hadde behov for mer forebyggingsarbeid, mens andre ønsket at tematikken var en større prioritet ettersom forekomsten er så høy. Disse uttalelser synes å være avhengig av erfaring i læreryrket. Empirien viser derimot at ingen av intervjuobjektene hadde et tilfredsstillende og komplett håndteringssystem for å motvirke atferden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn intervjustudie av lærere sine erfaringer i møte med elever som viser en utagerende atferden_US
dc.title.alternativeAn interview study of teachers experiences in dealing with pupils who display acting out behavioren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUSP550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal