Show simple item record

dc.contributor.authorHeggebø, Ella Cecilie
dc.date.accessioned2022-08-15T10:34:29Z
dc.date.available2022-08-15T10:34:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011831
dc.descriptionMGUSP550 Masteroppgave Vestlandsklasse Master i Spesialpedagogikk ved Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractDenne studien tematiserer psykisk helse i skolen, med formål om å få innsikt i hvordan et utvalg av politiske dokument argumenterer for psykisk helse i skolen. Problemstillingen er som følger: Hvilke argumenter fremmer et utvalg politiske dokumenter for psykisk helse i skolen? Dokumentanalyse med hermeneutisk tilnærming er benyttet for å kunne besvare problemstillingen. For å øke forståelsen for tematikken og belyse problemstillingen fra ulike vinkler trekkes det frem teori knyttet til psykisk helse, samspillet mellom individet og miljøet, utdanningspolitiske dokument og læreplanteori, samt skolens mandat og dannelsesoppdrag. Den metodiske tilnærmingen baserer seg på åtte politiske dokumenter publisert etter år 2010. For å finne frem til argumentene ble dokumentene analysert gjennom fire analytiske steg, utvalg og kategorisering, kategorisering av tekstutdrag, ordtelling, og analyse. Resultatene viser at skolen både kan bidra med å fremme psykisk helse blant barn og unge, men også hemme psykisk helse. Det viser seg blant annet at andelen av elever som føler på stress har økt og at det er en sammenheng mellom stress i skolen og psykiske plager som depresjon. Resultatene peker også på at skolen er en arena der opplevelsen av mestring og motivasjon er viktig. Videre kommer det frem at kunnskapen om psykisk helse blant barn og unge burde økes, da det er for mange barn og unge som sliter psykisk og ikke får den hjelpen de trenger. I tillegg til viktigheten av lærerens kunnskap og evnen til å videreformidle dette til elevene. Resultatene tyder også på at det er mange lærere som oppfatter at de ikke har nok kunnskap om psykisk helse, det nevnes at en løsning på dette kan være å se den spesialpedagogiske og allmennpedagogiske kompetansen i en sammenheng. Videre trekkes det frem ulike tiltak som er prøvd ut, og at tiltak knyttet til mestring, tilhørighet og mening kan skape en opplevelse av økt livskvalitet. Det psykososiale læringsmiljøet kommer også frem som viktig da det virker å være en tydelig sammenheng mellom opplevelsen av tilhørighet og faglig prestasjon. Til tross for denne studiens begrensninger kommer det frem at forebygging av psykisk uhelse i skolen er viktig. Likevel ser det ut til at ansvaret for og gjennomføringen av arbeidet med å fremme psykisk helse i skolen ikke er tydelig og systematisk nok for å kunne gi alle elever kompetanse til å mestre livet på en god måte i et samfunn under stadig utvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titlePsykisk helse i skolenen_US
dc.title.alternativeMental Health in Schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUSP550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal