Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Hanna Allesøe
dc.contributor.authorBerstad, Åse-Birgitte
dc.contributor.authorAuestad, Inger
dc.contributor.authorKnagenhjelm, Christoffer
dc.date.accessioned2021-11-24T11:37:30Z
dc.date.available2021-11-24T11:37:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-93677-46-8
dc.identifier.issn2535-8103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831266
dc.description.abstractRestaureringa av kulturlandskapet i det freda kulturmiljøet på Kaupanger Hovedgård starta i 2008. Målet var å reetablere det opphavelege, opne landskapspreget som området hadde før Skogfrøverket etablerte granfrøplantasjar her i 1960-åra. Utviklingsplanen skildrar ei vidareutvikling av denne restaureringa av kulturlandskapet rundt Kaupanger stavkyrkje i det vi kallar «Opplevingslandskap Kaupanger». Planen tek utgangspunkt i eit levande jordbrukslandskap og foreslår tiltak som kan betre den økologiske tilstanden i kulturlandskapet, og styrkje leveområda til ville pollinerande insekt. Planen har ei heilskapleg tilnærming til kulturminne, kulturlandskap og berekraftig utvikling og presenterer ei rekkje tiltak som støttar biologisk mangfald. Målet er at Opplevingslandskap Kaupanger skal bli eit føregangsprosjekt for berekraftig kulturmiljøforvaltning, og at erfaringane herifrå kan overførast til andre, liknande område. Del 1 av utviklingsplanen er ei fagleg tilråding om korleis kulturlandskapet kan restaurerast og vidare skjøttast for å auke det biologiske mangfaldet. Det er skildra tiltak i artsrike slåttemarker, i produksjonslandskapet, og i landskapet som heilskap. Aktivitetane skal integrerast i ei aktiv og moderne landbruksdrift. Oversikt over kostnader knytt til restaurerings- og skjøtselstiltak er vist i eit vedlegg til utviklingsplanen. Dette kan reviderast ved behov. Del 2 av utviklingsplanen skildrar strategiar og moglege tiltak for formidling av verdiane i kulturlandskapet. Planen legg vekt på tiltak som fremjar læring og oppleving av både kulturhistorie, biologisk mangfald og praktisk restaurering og skjøtsel. Realisering av tiltaka i planen kviler på støtte frå og tett dialog med forvaltninga over tid. Dei første åra vil restaureringstiltak vere sentrale. Men for å oppretthalde og utvikle det levande, opne og artsrike kulturlandskapet over tid, krevst det langsiktig satsing på faste skjøtselsrutinar, med dei kostnadane det medfører. Støtte til utvikling av formidlingstiltak vil elles vere viktig for at eitt breitt publikum skal kunne ta ut meirverdien i Opplevingslandskap Kaupanger.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesHVL-Rapport;9/2021
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectbiologiske kulturminneen_US
dc.subjectbiologisk mangfolden_US
dc.subjectkulturlandskapen_US
dc.subjectkulturmarken_US
dc.subjectkulturmiljøen_US
dc.subjectopplevingslandskapen_US
dc.subjectopplevelseslandskapen_US
dc.subjectrestaureringen_US
dc.subjectskjøtselen_US
dc.subjectslåttemarken_US
dc.subjectville pollinerende insekten_US
dc.titleOpplevingslandskap Kaupanger: Utviklingsplan for restaurering, skjøtsel og formidling av kulturlandskap ved Kaupanger stavkyrkje og Kaupanger Hovedgården_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal