Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolvang, Eva
dc.date.accessioned2021-10-21T08:43:41Z
dc.date.available2021-10-21T08:43:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824407
dc.descriptionMaster i spesialpedagogikk Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag 28. mai 2021en_US
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Forskning viser en forekomst av språkvansker ved skolestart på om lag 7 prosent. Barn med språkvansker har betydelige vansker med språkforståelse og/eller bruk av språket i kommunikasjon. Dette begrenser deres muligheter for utvikling av vennskap og læring i skolen. Tidlige tiltak har vist seg å ha effekt. Det er derfor avgjørende at språkvansker avdekkes så tidlig som mulig. I skolen kartlegges lesing og skriving gjennom Udirs kartleggingsprøver på 1.-3. trinn. Muntlig språk kartlegges ikke på samme måte, og selv om kartlegging av lesing også gir informasjon om språk, kan det være vanskelig å vite sikkert når det er grunn til bekymring. Studiens hensikt var å undersøke eksisterende skolepraksiser med hensyn til hvordan lærere kartlegger elevers språk og identifiserer elever i risiko for språkvansker, samt undersøke hvordan lærere vurderer sin egen og skolens kompetanse på området. Problemstilling: «Hvordan avdekker lærere språkvansker hos elever på småskoletrinnet?» Metode: Et multimetodisk design ble benyttet. Kvalitative data ble hentet inn gjennom forskningsintervju med et strategisk utvalg bestående av fem lærere og spesialpedagoger. En semistrukturert intervjuguide ble brukt som ramme for samtalene. Det ble foretatt en tematisk analyse av datamaterialet. Intervjutekstene ble kodet i NVivo, og det ble utviklet kategorier og tema som kunne bidra til å svare på problemstillingen. Kvantitative data ble hentet inn gjennom en elektronisk spørreskjemaundersøkelse der 43 respondenter skåret 30 utsagn på en firedelt skala. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av deskriptiv statisikk. Resultater fra de to undersøkelsene presenteres atskilt, men drøftes samlet. Funn: Studien viser at språkkartleggingen i hovedsak foregår gjennom observasjon og dynamisk kartlegging, noe som ifølge tidligere forskning kan gi upålitelige resultater ved at barn med språkvansker ikke blir identifisert. I noen tilfeller brukes normert screening, men kun på enkeltelever ved bekymring. Kartleggingen inngår i en dynamisk prosess med utprøving av tiltak. Skolene har rutiner for å hente inn kompetanse i tverrfaglig samarbeid, men dette kan ikke erstatte den sentrale rollen læreren har i å kunne se tidlige tegn på språkvansker. Funn tyder på at lærernes og skolenes generelle kompetanse om språkutvikling og språkvansker er relativt god, men mange lærere og spesialpedagoger gir uttrykk for at de ikke har tilfredsstillende kompetanse til presis identifisering av elever med potensielle språkvansker. Funn tyder på at skolene har svake føringer for språkkartlegging, noe som gjør at vurderinger om kartlegging ofte må tas av den enkelte lærer. Hvorvidt språkvansker avdekkes avhenger slik i stor grad av at den enkelte lærer har eksplisitt III kompetanse om språkvansker og språkkartlegging. Studien gir slik implikasjoner for praksis ved å synliggjøre behovet for et tydeligere fokus på språk i skolen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSpråkvanskeren_US
dc.subjecttidlig identifiseringen_US
dc.subjectsmåskolenen_US
dc.subjectsmåskoletrinneten_US
dc.titleTidlig identifisering av språkvansker i skolen - en multimetodisk studieen_US
dc.title.alternativeEarly identification of Language Disorder in school - a multi method studyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber90en_US
dc.description.localcodeMASPED3-303en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal