Show simple item record

dc.contributor.authorSynnevåg, Marie Ming McCahill
dc.date.accessioned2021-08-20T07:15:21Z
dc.date.available2021-08-20T07:15:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770443
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordypning i norsk fagdidaktikk Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkningen_US
dc.description.abstractDette er en kvalitativ forskningsstudie som har som mål å øke oppmerksomheten rundt arbeid med muntlige ferdigheter i skolen. Tidligere forskning på fagfeltet viser at muntlighetsdidaktikk har et stort utviklingspotensial i den norske skolen. I denne masteroppgaven retter jeg fokuset på forholdet mellom teori og praksis på dette fagfeltet. Studien undersøker hva norsklærere på småtrinnet vektlegger i arbeidet med å styrke den muntlige klasseromskulturen, og hvilken faglig støtte de har fra utdanningen i dette arbeidet. Studien har en kvalitativ tilnærming og bygger på en metodetriangulering, der jeg kombinerer datamateriale fra seks kvalitative intervjuer med dokumentanalyse av tre lærebøker fra lærerstudiet. På bakgrunn av tidligere forskning, sentral teori om muntlighet og mine funn søker jeg å svare på spørsmålet om hvordan lærerutdanningen forbereder lærerne på oppgaven med å skape en muntlig klasseromskultur. Studien viser at informantene gjør mye for å styrke den muntlige klasseromskulturen. De vektlegger å skape et trygt, muntlig læringsmiljø i klassen. De har en rekke metoder som de bruker for å trygge elevene i talesituasjonen og fremme deres muntlige ferdigheter. Dette er metoder som langt på vei oppfyller de kravene til muntlighetsdidaktikk som lærebøker og teori stiller. Men jeg fant viktige unntak: Mens alle informantene bruker muntlighet aktivt i undervisningen, er det bare én informant som oppgir at hun underviser spesifikt i muntlighet ved at hun trener elevene på kommunikativ lytting. Dernest er det ingen av informantene som oppgir at de vurderer muntlighet etter bestemte faglige kriterier. Et sentralt spørsmål i min studie har vært hvor informantene henter sine kunnskaper om muntlighetsdidaktikk fra. Ingen av informantene mener at de fikk innføring og opplæring i hvordan undervise i muntlighet under utdanningen. Dette funnet reiser spørsmålet om hvilken plass muntlighetsdidaktikken har i lærerutdanningen og om utdanningen lykkes i å omsette teori til didaktikk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleNorsklærernes faglige støtte for muntligopplæring på småtrinneten_US
dc.title.alternativeNorwegian Teachers’ Didactic Training for Teaching Oracy in Primary Schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM120UND509en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal