Show simple item record

dc.contributor.authorOnsrud, Helene Wirak
dc.date.accessioned2020-08-10T06:43:09Z
dc.date.available2020-08-10T06:43:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671247
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap, fordypning i pedagogikk, Campus Bergenen_US
dc.description.abstractGlobalisering og migrasjon skaper mangfold i samfunnet. Med dette øker behovet for pedagogiske metodikker som kan møte og ivareta mangfoldet. Anvendt i klasserommet, fokuserer fargespill metodikken på å se hver enkelt elev som en ressurs. Med rot i flerkulturelle og interkulturelle verdier, skal metodikken skape anerkjennelse, respekt og trygghet i klasserommet, uavhengig av elevens kultur og individuelle egenskaper. Tidligere forskning på Fargespill har rettet seg mot metoden som integreringsverktøy, både gjennom kunstprosjektet, og anvendt i klasserommet. Fargespill har óg høstet kritikk for å virke mot sin hensikt ved å eksotifisere fremmede kulturer. Det har blitt gjort lite forskning på fargespill metodikken sett ut fra elevens egen opplevelse, og rettet mot de yngre elevene i barneskolen. Motivert av et ønske om å fremme elevens stemme i møte med fargespillmetodikken, ønsker jeg å besvare følgende problemstilling. Hvordan opplever elevene ved en 2. klasse et flerkulturelt prosjekt inspirert av fargespillmetodikken? Oppgaven tar utgangspunkt i kvalitativ klasseromsforskning. Prosjektet ble gjennomført over syv uker i en 2. klasse. Med utgangspunkt i et forskningsdesign basert på mini-etnografisk casestudie, ble både deltakende observasjon og semistrukturert gruppeintervju benyttet for å innhente empiri Elevenes opplevelse oppsummeres gjennom fem kategorier: Trygghet, anerkjennelse og respekt, motivasjon, samhold og ressursfokus, og mangfold. Funnene i oppgaven viser en elevgruppe med svært ulike prosesser og tilnærminger til prosjektet. Elevene måtte oppleve trygghet til prosjektet, til meg og til hverandre. Viktig for oppgavens konklusjon var elevenes opplevelse av kultur. Jeg tolket deres kultur som et resultat av de relasjonene, aktivitetene og handlingene som opptok deres hverdag. Dette gjenspeilet seg i det elevene delte. De delte klappeleker, telleregler, fortellinger og sanger fra deres egen hverdag. Mot prosjektets slutt virket elevene å ha etablert en trygghet og respekt for hverandre som ikke var tydelig før prosjektet. Dette tyder på at prosessene utløst av prosjektet er i tråd med fargespillmetodikkens formål.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleMangfold i klasserommet - En kvalitativ studie av elevers opplevelse av et prosjekt inspirert av fargespillmetodikkenen_US
dc.title.alternativeDiversity in the classroom - A qualitative study of students' experience of a project inspired by the kaleidoscope methodologyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber124en_US
dc.description.localcodeM120UND509en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal