• GAP-analyse for boliger for beboere med rus- og psykiatrilidelser (ROP) 

      Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;15/2020, Report, 2020)
      Denne rapporten er utarbeidet som en del forskningsprosjektet: Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på bruker-medvirkning (NFR 310100 - IPOFFENTLIG19). Funnene i rapporten viser at ...