Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Martine Isdahl
dc.date.accessioned2019-07-17T06:04:11Z
dc.date.available2019-07-17T06:04:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2605556
dc.descriptionMaster i barnehagekunnskap Høgskolen på Vestlandet Innleveringsdato: 15.05.19nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: «Barnehagesektoren har vært i stor utvikling de seneste årene, der det nasjonale engasjementet og styringen av barnehagens kvalitet og innhold har økt i takt med sektorens vekst og samfunnsmessige betydning (St. meld. nr. 41 (2008-2009)).» Barnehagene utgjør til sammen en av de største organisasjonene vi har i Norge i dag, der organisasjonskulturen gjennomsyrer hverdagslivet i barnehagen (Skogen, 2013). Barnehagens organisasjonskultur kan knyttes til begrepet barnehagekultur, og denne studiens fokus er personalet i barnehagen. Som bakgrunn for denne oppgaven ligger det noen antakelser om at barnehagene har noen grunnleggende verdier som de ansatte sosialiseres inn i. Barnehagen preges av felles verdier, og basert på disse verdiene utvikles det normer og rutiner for hvordan oppgaver skal utføres og samordnes. Det er utført få større studier på organisasjonskultur i den norske barnehagesektoren og bakgrunnen for denne studien blir dermed å få et større innblikk i hvilke kulturuttrykk som kan være bærere av innholdet i barnehagekulturen. Gjennom min studie ønsker jeg å sette ord på uttrykkene som informantene beskriver og utøver i hverdagen, for å se om informantenes virkelighetsverden kan knyttes til bestemte kulturuttrykk som kan regnes som de uformelle trekkene ved barnehagekulturen. Problemstilling: Hvilke kulturuttrykk finnes i barnehagen? Metode: Det er gjennomført en kvalitativ studie med et empirisk materiale fra fem ulike barnehager i bergensområde. Det har blitt utført seks individuelle dybdeintervjuer med totalt fem pedagogiske ledere og en barnehagelærer med vekt på en intensivt og halvstrukturert tilnærming med en hermeneutisk fortolkningsramme. Funn: Funnene i min studie viser at barnehagene har mange detaljerte regler og rutiner av formell og uformell grad, og at barnehagekulturen gjennomsyrer hverdagslivet i barnehagen. Det blir i denne studien vist til at barnehagene har flere ulike kulturuttrykk knyttet til grunnleggende antakelser, verdier og normer og artefakter. Denne studien viser at følgende kulturuttrykk finnes i barnehagen: lik arbeid- og ansvarsfordeling, åpenhet og raushet i arbeidsoppgaver, manglende rutiner for nyansatte, ulikt verdisyn, skjulte forventninger, tillit som beslutningstaker, tilbakemeldinger som negativt begrep, utydelig konflikthåndtering og god stemning og samarbeid preget av humor og dynamikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKulturuttrykk i barnehagennb_NO
dc.title.alternativeCultural expressions in kindergartennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.description.localcodeMBA507nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal