Show simple item record

dc.contributor.advisorAndreassen, Inga H.
dc.contributor.authorMjelde, Maria
dc.date.accessioned2018-05-30T12:39:23Z
dc.date.available2018-05-30T12:39:23Z
dc.date.issued2018-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499814
dc.descriptionMaster i Undervisningsvitskap med fordjuping i pedagogikknb_NO
dc.description.abstractHensikta med denne studien er å få innsikt i ungdommar sine erfaringar og refleksjonar av deltaking på fagdag i bedrift, utprøving og læring gjennom eigne erfaringar av yrke. Det finst lite forsking om ungdom og utprøving i bedrift innanfor temaet ungdom og utdanningsval. Det som føreligg av forsking viser tydeleg at ungdommar sjølv har eit ønske om å ha erfaringar å sjå tilbake på i deira vidare tankar om utdanning og yrke. Difor er hensikta med denne studien å få auka medvit om at ungdommar har behov for å ha eigne erfaringar å sjå tilbake på når dei skal velja utdanning. Problemstillinga for denne studien er: «Korleis opplever 9. klassingar at deltaking på fagdag i bedrift kan vera til hjelp for dei i deira tankar om utdanning og yrke»? Problemstillinga vert vidare presisert gjennom fire forskingsspørsmål: 1. Vert ungdommar meir bevisst sine eigne evner og interesser gjennom fagdag i bedrift, og korleis grunngjev dei sjølv kva fagdag dei ønsker å delta på? 2. Kva slags moglegheiter kan fagdag i bedrift opna opp for ungdommar? 3. Korleis kan eigne konkrete erfaringar av yrke vera til hjelp for ungdommar i deira val av utdanning og yrke? 4. Kva faktorar verkar å vera motiverande for ungdommar i deira tankar om utdanning og yrke? Ei kvalitativ tilnærming er valt for å kunne svara på studien si problemstilling. Gruppeintervju med åtte ungdommar og observasjon av seks fagdagar i bedrift er dei kvalitative metodane som er brukt for å samla inn data i denne studien. Studien har tatt utgangspunkt i teoriar om ungdom og utdanningsval, identitet og interesse, erfaringsbasert læring, og motivasjon og meistring. Desse teoretiske innfallsvinklane er brukt for å setja lys på sentrale kategoriar innan temaet ungdom og utdanningsval, og kva ungdommar legg vekt på i deira tankar om utdanningsval. Ønsket om å ha eigne erfaringar av yrke å sjå tilbake på, i staden for å læra gjennom andre menneske sine erfaringar er tydeleggjort av ungdommane gjennom intervjua og observasjonane. Ungdommane sine beskrivingar av deira oppleving av deltaking på fagdag i bedrift viser at fagdagen er ei positiv erfaring for dei på fleire måtar. Fleire ungdommar har spesielt trekt fram det å få eigne erfaringar av yrke, moglegheita til utprøving av arbeidsoppgåver, kontakta med tilsette og lærlingar i bedrifter, og større bevisstheit om seg sjølv, som positive faktorar ved deltaking på fagdag i bedrift.nb_NO
dc.description.abstractThe aim of this study is to gain more insight on students experiences considering participating on job shadowing in companies and learning through their own experience of a profession. There is not much research about youth and trial in companies within the subject of youth and education. However, the research that do exist, shows clearly that students wishes experiences to look back on in their thoughts about education and work. The aim of this study is to raise awareness of the importance of the need to have experiences to look back on when choosing education. The problem statement to this study is: “How do 9th graders experience that participation on job shadowing in a company can help them in their thoughts about education and profession”? The problem statement is further clarified through four research questions: 1. Do students become more aware of their own abilities and interests during job shadowing and participation in a company, and how do they explain which profession and company they want to participate in? 2. What kind of opportunities can job shadowing and participation in a company open up for students? 3. How can personal experiences of a profession help students in their choosing of education and profession? 4. What factors seems to motivate students in their thoughts of education and profession? In this study a qualitative approach was chosen to answer the problem statement. The qualitative methods used are group interview with eight students and observation of six job shadowing and participation in companies. This study uses a theoretical framework based on theories about youth and career choices, identity and interest, experience-based learning, and motivation and coping. These theoretical approaches are used to illustrate different factors related to students and education choices, and what the students emphasizes when choosing education. The desire of having personal experiences of a profession to look back on, instead of learning through other people’s experiences, has been clarified by students through interviews and observations. Students descriptions of their own experience of participation on job shadowing in a company, shows that it is a positive experience for students in many ways. Personal experiences of a profession, the ability to test work assignments, connections and greater awareness of themselves was listed as positive factors among the students, for participation on job shadowing in a company.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectUngdomnb_NO
dc.subjectUtdanningsvalgnb_NO
dc.subjectFagdag i bedriftnb_NO
dc.subjectStudentsnb_NO
dc.subjectChoice of educationnb_NO
dc.titleUngdom og utdanningsval - Elevperspektiv på fagdag i bedriftnb_NO
dc.title.alternativeStudents and choice of education - Students perspectives on job shadowing and participation in a companynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.description.localcodeMA-UNDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal