Show simple item record

dc.contributor.authorTveit, Anne Line Øyen
dc.date.accessioned2018-01-03T10:23:16Z
dc.date.available2018-01-03T10:23:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2474302
dc.descriptionMaster i Læring og undervisning Høgskulen på Vestlandet/Campus Sogndal/avdeling for lærerutdanning og idrett 30.11.17nb_NO
dc.description.abstractTittel: Læringspartnermetodens påvirkning på elevenes motivasjon og utvikling av deres ferdigheter til å vurdere seg selv i matematikk på ungdomsskolen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) vektlegger at elever skal lære gjennom interaksjon med hverandre, noe som synliggjør sosiokulturelle læringsteoriers påvirkning på læreplanen. Læringssynet i sosiokulturelle teorier er at en lærer av kulturen en er del av, gjennom interaksjon, sosial deltakelse og dialog. Læringspartnermetoden har sitt utspring i sosiokulturelle teorier. Målet med studien er å bygge kunnskap om læringspartnermetoden, ved å undersøke hvordan elever og lærere ser på hvordan læringspartnermetoden kan påvirke elevenes motivasjon og utvikle deres ferdigheter til å vurdere seg selv. Vurdering, motivasjon og læring er prosesser som henger nøye sammen i følge Smith (2009). Problemstillingen min er: Hvordan opplever elever og lærere at læringspartnermetoden kan påvirke elevenes motivasjon og utvikle deres ferdigheter til å vurdere seg selv? Studien har kvalitativt design. Metodevalget er halvstrukturert dybdeintervju med seks elever fra to niendeklasser, og deres to tilhørende matematikklærere, samt deltagende observasjon i fire matematikktimer. Samtalene ble tatt opp, transkribert og analysert. I drøftingen blir det diskutert hvordan funnene kan se ut til å påvirke elevenes motivasjon og utvikle deres ferdigheter til å vurdere. Det har også vært fokus på det etiske perspektivet gjennom oppgaven. Det har vært en tydelig etisk utfordring ved at to læreres praktisering av metoden ble undersøkt, og at praktiseringens påvirkning skal undersøkes. Problemstillingen er til dels todelt ved at påvirkning av vurdering og motivasjon skal undersøkes, selv om de to er prosesser som henger nøye sammen. For å først se på utvikling av vurderingsferdigheter, så viser resultatene i denne studien at læringspartnermetoden utvikler elevenes ferdigheter til å vurdere seg selv gjennom sammenligning med medelev, og rask og kontinuerlig tilbakemelding. For så å se på motivasjon, så viser resultatene at metoden påvirker elevenes motivasjon og mestringsforventning på flere måter. De fleste er indirekte, ved at læringspartnermetoden gjennom elevsamarbeid kan påvirke elevenes trygghet, hjelpe dem til å befinne seg i sin nærmeste utviklingssone, gi dem mulighet til å sammenligne seg, bli mer utholdende i arbeid med oppgaver, og de kan få et større eierskap til faget. Hvordan påvirkningen og utviklingen blir, avhenger av ulike faktorer, som parsammensetning, læreren som klasseleder, klassemiljø og lærerens praktisering av metoden. En av lærerne var tydelig på at det tok tid å innarbeide en slik metode med elevene, noe som viser viktigheten av at metoden benyttes systematisk. Jeg finner at elevene kan bli mer aktivisert og motivert for faget, dersom metoden brukes på en systematisk og reflektert måte av lærerne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.subjectLæringspartnermetodenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.titleLæringspartnermetodens påvirkning på elevenes motivasjon og utvikling av deres ferdigheter til å vurdere seg selv på ungdomsskolennb_NO
dc.title.alternativeHow Learning Partner as a method influence pupils´ motivation and develop their skills to assess themselves in lower secondary schoolnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record