Nye registreringer

 • Økologiske konsekvenser av vannkraftutslipp i Aurlandsfjorden og Fjærlandsfjorden 

  Gonsholt, Mikel; Sande, Simen; Sæther, Tor-Eirik Ness (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikten med denne bacheloroppgaven er å vurdere hvilke økologiske konsekvenser vannkraften har for fjord- og kystmiljø under dagens konsesjonsvilkår, med utgangspunkt i småkraft i Fjærland, og større vannkraft i Aurland. ...
 • Bærekraft på vitensentre: Hvordan kan ViteMeir vitensenter bidra til bærekraftig utvikling? 

  Gustavsen, Synnøve Helen; Hellesund, Sunniva Andrine; Milde, Gina Birkeland (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie som tar for seg bærekraftig utvikling på vitensentre i Norge, samt hvilke tiltak et vitensenter kan gjøre for å opptre bærekraftig tilknyttet FNs bærekraftsmål. Vitensentre ...
 • Mikronett basert elektrifisering av avsidesliggende samfunn på øyer i Norge 

  Nilssen, Mikael Bøe; Riesen, Tim Maarten (Bachelor thesis, 2020)
  Elektrifiseringen av avsidesliggende områder kan være ressurskrevende og kreve mye planlegging. Under en slik planleggingsprosess dukker det opp flere alternativer for elektrifiseringen eller opprustningen. Denne ...
 • Mehuken vindpark 

  Byrkjeland, Eirik; Strømgren, Torleif Wiik; Wright, James Joakim (Bachelor thesis, 2020)
  Planeten vår står overfor en eksistensiell trussel kjent som klimaendringer. Konsekvensene av klimaendringene er uvisse og kan påvirke alt av liv på jorden. For å bekjempe disse klimaendringene må de globale CO2-utslippene ...
 • Airborne Wind Energy 

  Amble, Petter; Kastdalen, Jon; Andersen, William Wilde (Bachelor thesis, 2020)
  Luftbåren vindenergi Luftbåren vindenergi er systemer der en kite eller glider brukes til å utnytte energi fra vinden på store høyder. Vindhastigheten øker med høyde. Fra bakken til 500 meters høyde kan vindhastigheten ...
 • Kartlegging av brefronten til Nigardsbreen ved hjelp av «Planet» micro-satellitter 

  Natvik, Inga Kristine Kilavik (Bachelor thesis, 2020)
  Et varmere klima fører til at isbreer verden over smelter. Å følge med på hvordan breene vokser eller minker, kan gi viktig informasjon om et klima i endring. Brefronten til Nigardsbreen har hatt en stor tilbakegang i 2018 ...
 • Evaluering av tiltak mot skred langs fv. 337 til Veitastrond, Vestland 

  Hommedal, Ådne Einarsson; Kleiven, Anders; Aalerud, Anniken Helene (Bachelor thesis, 2020)
  Veien mellom Veitastrond og Hafslo i Vestland fylke er en av mange skredutsatte veier i Norge hvor trafikanter utsettes for risiko hver gang de ferdes. I løpet av de siste ti årene er det gjennomført omfattende sikringstiltak ...
 • The Barsnesfjord holistic science approach: Implications on the application of the EU Water Framework Directive 

  Kerbusch, Shiraley (Bachelor thesis, 2020)
  The current EU Water Framework Directive (WFD) classification of the Barsnesfjord is “Bad”. The final WFD classification includes within the biological quality elements only the Shannon Index (H’) of benthic macro-invertebrates. ...
 • Geologisk landskapsanalyse av Nordfjord og Eikefjord dreneringssystem 

  Berger, Jacob Jackwitz; Grande, Ida; Skjeldnes, Yngvild (Bachelor thesis, 2020)
  Forskere er i dag uenige om hvordan fjellene i Norge har blitt dannet. Debatten har ført til to motstridende hypoteser som prøver å gi en forklaring på fjellenes dannelsesprosess. Den klassiske hypotesen mener at fjellene ...
 • Hydrologiske målinger i Frudalselvi 

  Bönke, Wiktor; Saugen, Synnøve M. (Bachelor thesis, 2020)
  Hydrologiske målinger ble utført i Frudalselvi i Frudalen, Sogndal kommune fra 25. april til 10. desember 2019. Vannhastighetsmålinger ble foretatt 6. juni, 22. august, 7. og 8. september, her ble det brukt en flügel, OTT ...
 • En felles møteplass på Lærdalsøyri: mulighetsstudie for Indre Grandane 

  Finstad, Martin; Schjødt, Kristoffer; Rustadstuen, Karoline (Bachelor thesis, 2020)
  Grøntområder medfører mange fordeler for både mennesket og natur, og er et viktig element å opprettholde i byer og tettsteder. Disse områdene har lenge gått tapt til fordel for sentralisering og byutvikling, og har dermed ...
 • Supphelledalen : en innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark 

  Hunsbedt, Martine; Løvbak, Silje; Næss, Synne Alvilde (Bachelor thesis, 2020)
  I Supphelledalen i Fjærland finner vi en av mange innfallsporter til Jostedalsbreen nasjonalpark. Etter en økende interesse for friluftsliv og turisme samt innfallsportenes nye krav til utforming og funksjonalitet, har det ...
 • Leddyrsamfunn og -diversitet tilknyttet urbane trær og deres lokale omgivelser i Sogndalsfjøra 

  Nyborg, Johannes Lande; Svendsen, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
  Urbanisering er en stor trussel for biodiversitet i byer og tettsteder, som medfører en rekke konsekvenser. Grønn infrastruktur går tapt til fordel for grå flater og bygninger, dermed forsvinner stadig flere arter. Urbane ...
 • Lunde : en innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark 

  Eidsvåg, Sara; Strand, Markus (Bachelor thesis, 2020)
  Den økende turismen til norske nasjonalparker fører til flere og større behov for logistiske løsninger og besøkskapasitet. I denne sammenheng har Jostedalsbreen nasjonalparkstyre gått inn for å ruste opp en rekke innfallsporter, ...
 • Formidling av økosystemtjenester på et vitensenter: hvorfor og hvordan? 

  Kristoffersen, Sofie Elisabeth Hauan (Bachelor thesis, 2020)
  Økosystemtjenester er prosessene vi benytter for å dekke alle våre behov. Vi er avhengige av velfungerende økosystemer for å opprettholde disse prosessene. Trusler mot økosystemene våre er blant annet reduksjon av biologisk ...
 • Tapt karbonlagring i myr ved hytteutbygging på Turufjell 

  Bråten, Tiril Emilie Ruud (Bachelor thesis, 2020)
  Myr inneholder mer karbon enn noe annet terrestrisk økosystem, men ved utbygging i myr vil karbonet bli sluppet ut. Myra vil dermed gå fra å være et karbonsluk til en karbonkilde. Hvordan vi forvalter myra kan ha stor ...
 • Romleg og temporal fordeling av styrtregnet og skredhendingane i Jølster 30. juli 2019 

  Sandvoll, Synne (Master thesis, 2020)
  Denne oppgåva tek føre seg styrtregnet den 30. juli 2019 på Vestlandet, Jølster, som etter fleire veker med varmt og tørt vêr førte til fleire jord- og flaumskred, materielle skadar, stengte vegar, evakueringar og eit ...
 • Steinsprangrisiko langs gang- og sykkelvegen ved Stedjeberget, Sogndal 

  Helgheim, Sigrid Øien (Master thesis, 2020)
  Til liks med mange norske vegar er rv. 13 (tidlegare rv. 55) mellom Sogndal og Leikanger i Vestland fylke svært skredutsett. For å unngå ei av dei mest skredutsette strekningane vart Stedjebergtunnelen opna i 2007. Den ...
 • Grand Narratives for sustainable mobility: A conceptual review 

  Holden, Erling; Banister, David; Gössling, Stefan; Gilpin, Geoffrey Sean; Linnerud, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The concept of sustainable mobility has had a relatively short life, first being used about 30 years ago. In that time, some progress has been made, but transport is still not contributing enough to the internationally set ...
 • Review Article: How does glacier discharge affect marine biogeochemistry and primary production in the Arctic? 

  Hopwood, Mark J.; Dustin, Carroll; Dunse, Thorben; Hodson, Andy; Holding, Johnna M; Iriarte, José L.; Ribeiro, Sofia; Achterberg, Eric P.; Cantoni, Carolina; Carlson, Daniel F.; Chierici, Melissa; Clarke, Jennifer S.; Cozzi, Stefano; Fransson, Agneta; Juul- Pedersen, Thomas; Winding, Mie S.; Meire, Lorenz (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Freshwater discharge from glaciers is increasing across the Arctic in response to anthropogenic climate change, which raises questions about the potential downstream effects in the marine environment. Whilst a combination ...

Vis flere