Show simple item record

dc.contributor.authorSørelv, Astrid Winnem
dc.date.accessioned2022-11-14T08:44:35Z
dc.date.available2022-11-14T08:44:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3031577
dc.descriptionFakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for idrett, kosthold og naturfagen_US
dc.description.abstractGjennom Fagfornyelsen av 2020 ble fokuset rettet mot dybdelæring. Her skulle det gjennom de nye læreplanene legges bedre til rette for å forstå sammenhenger, for å kunne overføre det man har lært til nye sitasjoner og mer tid til å lære bedre (Utdanningsdirektoratet, 2020). Gjennom de nye læreplanene for naturfag etter 10.trinn fikk energibegrepet en større rolle. Begrepet gikk fra å være nevneverdig i to av 35 kompetansemål ved forrige læreplan (LK06), til å nå nevnes direkte i fire av 22 kompetansemål. Energibegrepet er i seg selv et abstrakt begrep, som har forskjellig betydning i hverdagsspråket kontra det naturfaglige språket, noe som kan skape utfordringer for elever (Angell et al., 2019). Med Fagfornyelsen og nye læreplaner kom det også nye tilrettelagte lærebøker. Kvaliteten av lærebøkene vil være viktig med tanke på at de ofte blir tatt i betraktning som en kilde til kunnskap, og deres sentrale plass i skolen (NIFU, 2015). Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan de nye lærebøkene i naturfag på 9.trinn legger opp til dybdelæring gjennom energibegrepet. En kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet for å undersøke tre nye lærebøker i naturfag for 9.trinn (Naturfag 9, Solaris 9 og Element 9). Videre ble de relevante funnene diskutert i lys av relevant teori om dybdelæring, energibegrepet og lærebøker. Funnene av analysen peker på at energibegrepet spiller en vesentlig rolle i lærebøkene. Begrepet er å finne i overkant av 20% av alle lærebøkenes hovedtekst, er tildelt et eget kapittel, men blir også tatt for seg på tvers av andre kapitler og gjennom varierte temaer. Presentasjon av teorier og definisjoner dominerer innholdet i lærebøkenes tekst. I to lærebøker blir dette i større grad satt i sammenheng av kjent kontekst eller konkrete eksempler, mens den ene læreboken bærer et større preg av abstrakte tilnærminger i møte teorien og definisjonene. Energi blir benyttet direkte i sammenhengene begreper som ulike former for energi. Begrepet kommer også indirekte til syne gjennom nærliggende begreper. Av dette er det variasjoner fra lærebok til lærebok hvor mange antall ulike former for energi og antall nærliggende begreper for energi som presenteres, og hvor ofte de blir satt i sammenheng med hverandre. Det blir i liten grad lagt opp til å koble innholdet i teksten til elevenes erfaringer og forkunnskaper. Lærebøkene legger også i mindre grad opp til å sette den naturfaglige bruken av energibegrepet opp mot hvordan begrepet anvendes i hverdagen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEnergibegrepet i lys av Fagfornyelsens satsing på dybdelæring. En innholdsanalyse av tre nye lærebøker i naturfagen_US
dc.title.alternativeThe concept of energy in light of “Fagfornyelsens” commitment to in-depth learning A content analysis of three new textbooks in science educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUNA550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal