Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Irene Aasen
dc.contributor.authorØygard, Sissel Hjelle
dc.contributor.authorFossøy, Aud Berit
dc.contributor.authorGornitshni, Katrine Sandnes
dc.date.accessioned2022-11-07T08:45:50Z
dc.date.available2022-11-07T08:45:50Z
dc.date.created2022-10-18T13:17:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationAndersen, I. A., Øygard, S. H., Fossøy, A. B. & Gornitshni, K. S. (2022). Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(2).en_US
dc.identifier.issn1504-3614
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030312
dc.description.abstractBakgrunn: Artikkelen beskriv sjukepleiarar sine erfaringar og opplevingar med rettleiing av sjukepleiarstudentar, som har delteke i tverrprofesjonell praksis i spesialisthelsetenesta i Noreg. Studien har to forskingsspørsmål: 1) Korleis erfarer sjukepleiarar rettleiing av sjukepleiarstudentar i ein tverrprofesjonell kontekst mellom legar, sjukepleiarar, legestudentar og sjukepleiestudentar? 2) Korleis opplever sjukepleiarar rolla si i tverrprofesjonelle rettleiingsmøter?Metode: Data er basert på to fokusgruppeintervju med til saman ni sjukepleiarar, og er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Resultat: Hovudfunna syner at hierarkisk organisering hemmar rettleiing av studentar, tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) kan vere krevjande for rettleiar og at sjukepleiarane opplevde eiga rettleiing som mangelfull. Konklusjon: Tverrprofesjonell rettleiing kan betrast ved å reflektere over hierarkiske mønster. Den samla rettleiingskompetansen i sjukepleiargruppa kan styrkast ved å bygge kultur for pedagogisk kvalitet. Det kan også betre tilfredsheita for den enkelte rettleiar.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenestaen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 Irene Aasen Andersen, Sissel Hjelle Øygard, Aud Berit Fossøy, Katrine Sandnes Gornitshnien_US
dc.source.volume18en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for helseforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.7557/14.6210
dc.identifier.cristin2062397
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal