Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnestad, Håvard
dc.date.accessioned2022-09-06T08:30:10Z
dc.date.available2022-09-06T08:30:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015908
dc.descriptionGrunnskulelærarutdanning 5-10 Fakultetet for lærarutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Rettleiar: Jon Ingulf Medbø 11.05.2022en_US
dc.description.abstractForskingsfeltet om matematikkvanskar er lite samanlikna med lese- og skrivevanskar. Likevel reknar ein at det er nesten like mange som slit med matematikk som med lesing. Føremålet med denne masteroppgåva er å undersøke kva erfaringar lærarar har om matematikkvanskar og korleis dei tilpassar si undervising for elevar i matematikkvanskar. Datagrunnlaget vart henta inn gjennom kvalitative semistrukturerte intervju. Informantane er sju personar som jobbar eller har fleire år med erfaring i yrket frå ulike skular. Gjennom studien vert informantane sine erfaringar og synspunkt drøfta opp i mot relevant forskingsteori om matematikkvanskar og tilpassa opplæring. Funna viser at informantane har eit erfaringsgrunnlag om elevar i matematikkvanskar som svarar godt til det tidlegare forsking seier. På eit generelt grunnlag snakkar ein om at ein elev er i matematikkvanskar når hen tydeleg presterer svakare enn det ein kan forvente på det aktuelle trinnet. Det er ofte heilt enkle og grunnleggjande matematiske prinsipp som kjem til syne i vanskane og som hindrar vidare læring. Aktiv bruk av konkretar og andre hjelpemiddel er gode tiltak for å hjelpe elevane mot læring. Samstundes er det fundamentalt viktig å byggje gode relasjonar og leggje til rette for motivasjon og meistring. Studien er avgrensa til sju lærarar frå femte til sjuande klassetrinn og er difor ikkje overførbart til å gjere seg gjeldande generelt i skulen. Studien kan likevel vere nyttig for lærarar som arbeider med elevar i matematikkvanskar til å skaffe seg innsikt i erfaringar og tiltak for å hjelpe desse.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectMatematikkvanskeren_US
dc.subjecttilpasset opplæringen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectarbeidsminneen_US
dc.subjectabstrakt tenkingen_US
dc.titleTilpassa opplæring for elevar i matematikkvanskaren_US
dc.title.alternativeAdapted education for students in mathematical difficultiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber64en_US
dc.description.localcodeMGUMA550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal