Show simple item record

dc.contributor.authorFeidje, Trygve Olav
dc.contributor.authorSleire, Fredrik Hosøy
dc.date.accessioned2022-09-06T07:41:10Z
dc.date.available2022-09-06T07:41:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015893
dc.descriptionMasteroppgave i areal og eiendom. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap/ Institutt for byggfag/ Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.en_US
dc.description.abstractMedvirkning lar barn og unge få mulighet til å delta i fellesskapet ved at de kan søke, motta og spre informasjon og ideer. Deres interesser er forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 12 som sikrer dem rett til å utrykke seg i forhold som vedrører dem, og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. For å sikre disse rettighetene har Bergen kommune brukt barnetråkk som metode for medvirkning for barn og unge. Vi har valgt å undersøke hvordan metoden fungerer i områdesatsinger; herunder undersøke metoden som et verktøy i kommunale satsinger, og hvilken effekt i form av oppfølging og tiltak som blir oppnådd basert på barnetråkk. Studien bygger på tre kvalitative intervjuer av personer i Bergen kommune som har jobbet opp mot barnetråkk, samt kvalitativ dokumentanalyse av fire rapporter laget i etterkant av et eller flere barnetråkk. Dokumentanalysene er presentert som casestudier. Gjennom dette ønsket vi å kunne vurdere metoden som medvirkningsverktøy, samt undersøke hvordan barnetråkkene blir fulgt opp etter de er gjennomført. Funnene våre viser at voksne og barn som har jobbet med metoden har et positivt syn på den. Gjennom metoden får alle deltagende barn lik mulighet til å ytre sine meninger, og de lærer om medvirkning og demokrati. Vår studie konkluderer med at barnetråkk følger føringene for medvirkning for barn og unge, hvor rettighetene er gitt i de internasjonale og nasjonale føringer, samt føringer etter plan- og bygningsloven. Effekt i form av oppfølging og tiltak fant vi ved alle casestudiene våre, og vi konkluderer med at metoden fungerer til å treffe vedtak gjennom barns medvirkning.en_US
dc.description.abstractParticipation ensures children and young people the opportunity to participate in the community by being able to apply for, receive and share information and ideas. Their interests are ensured in Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child, which ensures the right to express themselves in matters that concern them, and National Policy Guidelines for Children and Young People. To ensure these rights, Bergen Municipality has used barnetråkk as a method for participation for children and young people. We have chosen to investigate how the method works in area initiatives (områdesatsing); including examining the method as a tool in municipal initiatives, and what effect in the form of measures is achieved based on the registrations made by the children. The study is based on three qualitative interviews of people in Bergen municipality who have been involved with barnetråkk, as well as qualitative document analysis of four reports made after one or more barnetråkk. The document analyzes are presented as case studies. Through this, we wanted to be able to assess the method as a participation tool, as well as investigate how barnetråkk is followed up after they have been completed. Our findings show that adults and children who have worked with the method have a positive view of it. Through the method, all participating children have an equal opportunity to express their opinions, and they learn about participation and democracy. Our study concludes that barnetråkk follow the guidelines for participation for children and young people, where the rights are given in the international and national guidelines, as well as guidelines according to the Planning and Building Act. We found an effect in the form of follow-up and measures in all our case studies, and we conclude that the method works to make decisions through children's participation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectBarnetråkken_US
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.titleSikrer barnetråkk barn og unge de rettigheter innenfor medvirkning som er lovfestet gjennom internasjonale- og nasjonale føringer, samt føringer i planog bygningsloven? Hvilken effekt i form av oppfølging og tiltak er oppnådd basert på barnetråkk?en_US
dc.title.alternativeDoes Barnetråkk ensure children and young people the legal requirements within participation that are given through international and national guidelines, as well as guidelines in the Planning and Building Act (plan- og bygningsloven)? Which effect in terms of follow-up and measures is achieved based on barnetråkk?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMOA300en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal