Show simple item record

dc.contributor.authorWang, Sølve Kristoffer
dc.date.accessioned2022-01-04T12:02:51Z
dc.date.available2022-01-04T12:02:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835977
dc.descriptionMasteroppgave i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringer) Institutt for miljø- og naturvitenskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Sogndal August 2021en_US
dc.description.abstractDet er i dag bred enighet innen klimaforskning om at det vil forekomme endringer i nedbørsmønsteret over hele Norge som et resultat av stigende temperaturer, forårsaket av antropogene klimaendringer. I hvor stor grad og på hvilken måte disse endringene vil manifestere seg lokalt er usikkert og avhenger av hvilke klimascenarier vi beveger oss mot (Hanssen-Bauer et al., 2015). Denne masteroppgaven modellerer fremtidig gjennomsnittlig avrenning innenfor et nedbørsfelt tilhørende Vestfossen, et tettsted lokalisert i Øvre Eiker kommune, basert på et endret nedbørsmønster forårsaket av klimaendringer. En hydrologisk modell utviklet av Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institutt med tilnavnet HYPE ble benyttet til å genere framskrivningene. Målet med oppgaven er å gi Øvre Eiker kommune et innblikk i hvordan avrenning i Vestfossen vil kunne utarte seg ved forskjellige klimascenarier og på den måten bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn ved planlegging og utvikling av klimatilpasningstiltak. Som et underspørsmål ble det gjort et forsøk på å besvare hvilke klimatilpasningstiltak ment å dempe negative effekter fra avrenning som vil være egnet for implementering innen nedbørsfeltet. Ulike geografiske analyser av studieområdet ble gjennomført for å avlede nødvendig informasjon til bruk i modelleringsprosessen. Videre ble klimascenariene RCP2.6, RCP4.5 og RCP8.5 benyttet til å generere klimaframskrivninger innen tidsintervallene 2021-2050 og 2071-2100 for en total av seks framskrivninger. Ytterligere seks klimascenarier ble generert i værgeneratoren LARS-WG som et supplement til disse. Hovedfunnene fra modelleringen viser en relativt uendret trend i gjennomsnittlig avrenning i Vestfossen over et år for alle scenarier sammenliknet med referanseperioden 1971-2100. Store endringer forekommer imidlertid ved de ulike sesongene hvor vinter og sommersesongen utmerker seg med henholdsvis økende og synkende forekomst av avrenning. Et påbegynnende regimeskifte kan observeres ved alle scenarier hvor vinteren overtar for våren som den årstiden hvor avrenning forekommer i størst grad. Skiftet manifesterer seg ved RCP8.5 2071-2100. Et naturlig flomhåndteringstiltak og et bærekraftig dreneringssystem foreslås som kandidater til implementering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectKlimaendringeren_US
dc.subjectavrenningen_US
dc.subjectklimatilpasningen_US
dc.subjectØvre Eiker kommuneen_US
dc.subjectVestfossenen_US
dc.titleModellering av fremtidig avrenning under klimascenariene RCP2.6, RCP4.5 og RCP8.5 - en case studie fra Vestfossen, Øvre Eiker i Viken fylkeen_US
dc.title.alternativeModellering av fremtidig avrenning under klimascenariene RCP2.6, RCP4.5 og RCP8.5 - en case studie fra Vestfossen, Øvre Eiker i Viken fylkeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber96en_US
dc.description.localcodeGE4-304en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal