Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSellami, Emir André
dc.date.accessioned2020-06-19T07:18:12Z
dc.date.available2020-06-19T07:18:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658756
dc.descriptionMaster i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett/Institutt for idrett, kosthold og naturfag/MFAKS514-1 16. mai 2020en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven er det forsket på lærerutdannere i kroppsøving og idrettsfag sin forståelse av begrepet bærekraftig utvikling, og lærerutdannernes forståelse av hvordan innføringen av dette tverrfaglige temaet påvirker deres arbeidspraksis i dag og i fremtiden. Oppgavens teoretiske rammeverk er knyttet til de 3 hovedtemaene Bærekraftig utvikling, Fagfornyelsen: Læreplan for Kunnskapsløftet 2020 og Lærerutdanningen. Med temaet «lærerutdanningen» menes her kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. og 5.-10., og faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Resultat- og diskusjonskapitlet tar utgangspunkt i kvalitativ analyse fra datamaterialet i 4 fokusgruppeintervjuer. Selv om begrepet «bærekraftig utvikling» kan spores tilbake til år 1987 (Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987), har det siden år 1972 vært jobbet på verdensbasis for en bærekraftig utvikling (FN, 2019). Bærekraftig utvikling kom for alvor inn i den norske skole gjennom «tiåret for bærekraftig utvikling» (Korsager & Scheie, 2015), men målsetningene for tiltaket ble ikke nådd (Sinnes, 2015; SSB, 2016). 3 år etter gjennomføringen av dette tiltaket så vi nye tegn til handling i norsk utdanning. Bærekraftig utvikling ble innført i overordnet del av det kommende læreplanverket som et tverrfaglig tema (Kunnskapsdepartementet, 2017a). Læreplanene i hvert enkelt fag gjenspeiler det som står i den overordnede delen, og det gjelder da også det som står om de tverrfaglige temaene. Det er derfor bestemt at det skal undervises om bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i flere fag (Kunnskapsdepartementet, 2017a, s. 15), deriblant kroppsøvingsfaget (Utdanningsdirektoratet, 2020). Denne studien viser at bærekraftig utvikling er et samfunnsaktuelt, men komplekst begrep, som i stor grad knyttes til klima- og miljødimensjonen (FN, 2019) og ivaretakelse over tid. Lærerutdannerne står i en spagat mellom en spisset fellesforståelse rettet mot klima- og miljødimensjonen, og en vid egenforståelse rettet mot alt fra FNs bærekraftsmål (2020a) til at bærekraftig utvikling kan defineres som «alt og ingenting». Læreplanforståelse av bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i fagfornyelsen fremstår også som en subjektiv praksis. I denne oppgaven knyttes diskusjonen til kroppsøvingsfagets læreplan (Utdanningsdirektoratet, 2020), og det diskuteres hvorvidt læreplanformuleringen er godt operasjonalisert eller for snever. I tillegg stilles det spørsmål om det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i det hele tatt er tverrfaglig. Forskningen i denne oppgaven viser engasjerte lærerutdannere med et ønske om å utvikle seg. Både i det teoretiske rammeverket (Vinje et al., 2019) og i denne forskningen rettes det et 3 kritisk blikk mot organiseringen av dagens lærerutdanning. Det blir etterspurt mer tid i praksisfeltet for lærerstudentene, slik at de får mer tid med faktiske elever i sin utdanning. Dagens lærerutdanning hevdes av Fosse & Hovdenak (2014) å være i et spenningsfelt mellom de aristoteliske kunnskapsformene episteme (didaktikkens «hva») og techne (didaktikkens «hvordan»), men det er ønskelig med et større søkelys på kunnskapsformen fronesis (didaktikkens «hvorfor»). Lærerutdannerne i denne oppgaven er også opptatt av bevisstgjøring som en nøkkelingrediens i utdanningen, og det presenteres flere praktiske eksempler på hvordan lærerutdanningen kan bidra til bevisstgjøring. Den fremtidige kroppsøvingslærer beskrives av lærerutdannerne som en kritisk og reflektert person, som innehar både kompetansen, holdningene og verdiene som skal til for å kunne bidra med utdanning for bærekraftig utvikling i skolen. Denne studien er ment som et bidrag til nåtidens og fremtidens lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Dette «bidraget» presenterer ny forskning på lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, med det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i fagfornyelsen som utgangspunkt for diskusjon. Samtidig som studiet viser et behov for å redefinere begrepet bærekraftig utvikling. Det kunne videre vært en idé å forske på praksisen rundt arbeidet med de tverrfaglige temaene i alle fag, og en annen idé kunne vært å forske nærmere på ringvirkningene av utdanning for bærekraftig utvikling. I tillegg bør denne forskningen også følges opp når lærerutdannerne faktisk har fått jobbet litt med bærekraftig utvikling i lærerutdanningen, og det vil være interessant å følge utviklingen av måloppnåelse for bærekraftig utvikling både nasjonalt og i skoleverket. Denne studien kan argumenteres for å være relevant og aktuell for lærerutdannere og lærerstudenter. Bærekraftig utvikling ser ut til å være viktigere enn noen gang, og forhåpentligvis har denne forskningen bidratt til å belyse dette gjennom ny og aktuell teori.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectBærekraftig utviklingen_US
dc.subjectFagfornyelsenen_US
dc.subjectLærerutdanningen_US
dc.subjectKroppsøvingen_US
dc.subjectIdrettsfagen_US
dc.titleFagfornyelsen: Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i faglærerutdanningen – Et komplekst begrep i et kroppsøvingsfaglig perspektiven_US
dc.title.alternativeThe revised national curriculum: Sustainable development as an interdisciplinary topic in teacher education – A complex term from a P.E. perspectiveen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber90en_US
dc.description.localcodeMFAKS514en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal