Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugane, Anne-Merete Vabø
dc.date.accessioned2018-12-03T07:53:44Z
dc.date.available2018-12-03T07:53:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575699
dc.descriptionMasterstudium i organisasjon og leiing, helse- og velferdsleiing og utdanningsleiing Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap Institutt for samfunnsvitskap Oktober, 2018nb_NO
dc.description.abstractTemaet for oppgåva er knytt til om det administrative nivået innan kommunal skuledrift kan ha noko å seie for elevane sine læringsresultat. Mykje forsking viser at det er slike samanhengar knytt til lærarane si tyding for læringsresultata. I løpet av dei siste 10 åra har det framkomme av forsking at det også er samanhengar mellom korleis kommunal skuleleiing (rektor og leiarteam) skjøttar oppgåvene sine og elevane sine læringsresultat. I den same perioden er omgrepet lokal skuleeigar nytta meir og meir i nasjonale styringsdokument. Oppgåva nyttar teori om ulike styringslogikkar som forklaringskjelder i arbeidet med å sjå etter mønster og samanhengar mellom den målte læringa i ein kommune og kjenneteikna ved kommunal, administrativ skuleleiing i den same kommunen. Forskinga søkjer å gjere ein kvalitativ studie av mest like system- design. Ulike case er vald ut frå resultat på den avhengige variabelen. Slik har målet vore å sjå etter om det er system/ mønster i likskapar og ulikskapar mellom case med ulike og like verdiar. Fire elles mest mogleg like kommunar er intervjua på lærar-, rektor og kommunal, administrativt skuleleiarnivå. Studien viser at visse mønstermiksar ser ut til å best kunne skape organisasjonsutvikling og profesjonsutvikling som igjen skapar gode læringsresultat. Kommunal, administrativ skuleleiing er truleg ein viktig premiss-leverandøren for kva logikkar som spelar i lag og korleis dette blir lagt til rette for. Dette kan mellom anna ha tyding for korleis til dømes digitaliseringsprosessar i skulesektor best kan innrettast for å sikre kvalitet.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSaman om læring?nb_NO
dc.title.alternativeTogether about learning?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber144nb_NO
dc.description.localcodeMR691 1 MA 2018nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal