Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHoaas, Hanne
dc.date.accessioned2018-02-01T15:09:19Z
dc.date.available2018-02-01T15:09:19Z
dc.date.issued2013-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481862
dc.descriptionMasteroppgave i klinisk fysioterapien_US
dc.description.abstractBakgrunn: Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en progredierende og utbredt sykdom som har stor innvirkning på livskvaliteten til den enkelte. Blant hovedsymptomene er nedsatt fysisk kapasitet med dyspné og/eller muskeltretthet i beina. Lungerehabilitering med trening og veiledning i mestringsstrategier kan bedre fysisk kapasitet og helserelatert livskvalitet. Hensikt: Å undersøke om 4 ukers lungerehabilitering gir bedring i utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet hos pasienter med KOLS. Metode: Studien er en test-retest studie av gjennomført 4 ukers gruppebasert lungerehabilitering ved Skibotn Rehabilitering. Kurset besto av undervisning, veiledning og trening, både i gruppe og individuelt. Ergospirometri ble brukt for å måle endringer i utholdenhetstid, samt fysiologiske responser som inspirasjonskapasitet, ventilasjon og hjertefrekvens under utholdenhetstest på 85 % av maksimal kapasitet. Andre utfallsmål var 6 minutters gangtest (6MGT) og KOLS-vurderingstest (CAT-test). Pasientene ble også bedt om å angi sitt helhetlige inntrykk av endring på Patients’ global impression of change-scale (PGIC). Resultat: 11 av 14 inkluderte pasienter fullførte studien. En signifikant og klinisk betydningsfull forbedring i utholdenhet ble funnet for både utholdenhetstest (p=0,005) og på 6MGT (p=0,001). Varighet på utholdenhetstest økte med 345 sek. (64 %). Sju av elleve (64 %) fikk en klinisk betydningsfull økning. Utvalget økte 6MGT med 67 meter. Signifikant bedring ble observert for hjertefrekvens, ventilasjon, oksygensaturasjon og dyspné ved isotime. Inspirasjonskapasitet forble uendret. En klinisk, men ikke signifikant bedring i helserelatert livskvalitet ble funnet ved CAT-test. Utvalget oppgav en signifikant og gunstig endring på PGIC- scale. Det ble funnet en negativ sammenheng mellom endret utholdenhetstid og selvopplevd endring. 3 Konklusjon: Fire ukers gruppebasert lungerehabilitering genererte positive helseeffekter som økt submaksimal utholdenhet og bedrede ventilatoriske forhold. Selv en liten endring i submaksimal utholdenhet gav en stor opplevelse av endring. Vi fant ikke en klar bedring i helserelatert livskvalitet.en_US
dc.description.abstractABSTRACT Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common, progressive and preventable disease which has great impact on the patients’ quality of life. Main symptoms are reduced physical capacity with dyspnoea and/or leg fatigue. Pulmonary rehabilitation which includes physical exercise, counseling and techniques to promote self-management skills might improve physical capacity and health related quality of life. Aims: The aim of this study was to evaluate 4 weeks pulmonary rehabilitation for COPD patients in relation to endurance capacity, ventilatory responses and health related quality of life. Methods: The study was designed as a test-retest study, and included 11 COPD patients participating in a 4 week inpatient multidisciplinary pulmonary rehabilitation program. This program included patient education and exercise, both individual and group counseling. Endurance capacity was measured during a treadmill cardiopulmonary test at constant load of 85 % of maximum work load. Physiological responses such as inspiratory capacity, ventilation and heart rate were measured at isotime. Other outcome 4 measures were 6-minute walking distance (6MWD), COPD assessment test (CAT-test) and patients’ global impression of change-scale (PGIC). Results: There was a statistically significant and clinically important increase in endurance capacity both for the constant load test and 6MWD. Endurance capacity increased with 64 % at the constant load test and with 67 meters for 6 MWD. Heart rate, ventilation, oxygen saturation and dyspnoea were significantly lower at isotime, but inspiratory capacity remained unchanged. Clinical improvements were found in health related quality of life. There was a negative correlation between increased endurance capacity and patients’ global impression of change. Conclusion: Positive health effects were seen for endurance, ventilatory responses and quality of life. Even a small increase in endurance seems to give a large impression of change. We found no improvement in health-related quality of life.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherBergen University Collegeen_US
dc.subject.otherkronisk obstruktiv lungesykdomen_US
dc.subject.otherlungerehabiliteringen_US
dc.subject.otherutholdenheten_US
dc.subject.otherdynamisk hyperinflasjonen_US
dc.subject.otherinspirasjonskapasiteten_US
dc.subject.otherlivskvaliteten_US
dc.subject.otherchronic obstructive pulmonary diseaseen_US
dc.subject.otherpulmonary rehabilitationen_US
dc.subject.otherenduranceen_US
dc.subject.otherdynamic hyperinflationen_US
dc.subject.otherinspiratory capacityen_US
dc.subject.otherhealth related quality of lifeen_US
dc.titleEndringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering. En kvalitetssikringsstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel