Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSletten, Martine
dc.date.accessioned2018-02-01T14:43:09Z
dc.date.available2018-02-01T14:43:09Z
dc.date.issued2015-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481483
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordypning i matematikkdidaktikk.en_GB
dc.description.abstractI denne avhandlingen undersøker jeg nærmere hvordan elever argumenterer og samhandler i arbeid med mønstre og generalisering i algebra. Fokuset er på hvordan elevene argumenterer, men også på hvilke rolle elevene har i samhandlingen i argumentasjonen. Deltakerne i studien er fire elever i 10. klasse, og de arbeider med to oppgaver. Med utgangspunkt i forskningsspørsmålene mine: Hvordan argumenterer elever i arbeid med mønstre og generalisering i algebra?, og Hvordan samhandler elever i argumentasjonen, i arbeid med mønstre og generalisering i algebra?, har jeg brukt Toulmins argumentasjonsmodell for å kategorisere og analysere argumentene til elevene, og for å karakterisere rollene til elevene i denne prosessen. Jeg ser også dette i lys av sosiokulturelt perspektiv på læring. Avhandlingens funn indikerer at elevenes argumentasjon ofte er preget av at de stadig introduserer nye elementer i argumentasjonen. I startfasen av arbeidet med oppgaven er mange av påstandene deres basert på at de ser et mønster eller en sammenheng i oppgavene. Etter hvert er påstandene deres basert på at de bruker algebraiske symboler for å beskrive mønsteret de ser i form av en eller flere variabler. Når elevene skal støtte påstandene sine med data, bruker de spesialiseringer for å sjekke gyldigheten til påstanden. Dette viser seg også når de skal gjøre en tilkobling mellom påstand og data, i form av en understøtte. I en av oppgavene viser det seg at det blir en kjede av argumenter, fordi de bearbeider påstandene sine når de får innsigelser ved dem. Avhandlingens funn indikerer også at elevene har forskjellige roller i samhandlingen. Alle elevene deltar i argumentasjonen, men det er særlig én elev som er styrende, i form av at han er den eleven som sier mest og som kommer med flest påstander i de forskjellige oppgavene. Denne eleven sitter også ofte i sine egne tanker, i sin egen bok, og er utforskende på egenhånd. Samtidig indikerer det at det er et samspill mellom elevene, ved at de er villige til å støtte påstandene sine ytterligere, i form av data eller understøtte, når det finnes innsigelser ved dem. Det viser seg at elevene samhandler fordi de sammen er i stand til å finne et generalisert uttrykk eller en generalisert regel i de forskjellige oppgavene.en_GB
dc.description.abstractIn this master thesis I examine closely how pupils argue and interact while working with patterns and generalization in algebra. The focus is on how pupils argue, but also on what roles pupils have in the interaction during argumentation. The participants in the study are four pupils in 10th grade, and they are working with two tasks. Based on my research questions: How does pupils argue while working with patterns and generalization in algebra?, and How does pupils interact in the argumentation, while working with patterns and generalization in algebra?, I have used Toulmin´s argumentation model to categorize and analyze the pupils’ arguments, and to characterize the roles pupils have in this process. I also see this in the light of a socio-cultural perspective on learning. The thesis findings indicate that pupils’ argumentation is often characterized by introduction of new elements in the argumentation steadily. During the preliminary phase of the work with the tasks, many of the pupils’ claims are based on that they see a pattern or a relationship in the tasks. Gradually the claims are based on the use of algebraic symbols, in form of one or more variables, to describe the pattern they see. When pupils support their claims with data, they use specialization to check the validity of the claim. This is also apparent when they try to make a connection between the claim and data, in form of a warrant. In one of the tasks, it appears that there is a chain of arguments, where the pupils transform their claims when they get rebuttals to them. The findings further indicate that pupils have different roles in the interaction. All pupils participates in the argumentation, but it is particularly one pupil who is guiding, in the sense that it is the pupil who says the most and that comes with the most claims in the different tasks. This pupil is also often in his own thoughts, in his own book, exploring on his own. Meanwhile, findings indicates that there is an interaction between the pupils, because they are willing to support their claims, in form of data and warrant, when there are rebuttals to them. It turns out that the pupils are interacting because they together are able to find a generalized expression or a generalized rule in the various tasks.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.publisherBergen University Collegeen_GB
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/
dc.titleArgumentasjon i algebra En studie av elevers argumentasjon i arbeid med mønstre og generalisering i algebraen_GB
dc.title.alternativeArgumentation in algebra A study of pupils’ argumentation while working with patterns and generalization in algebraen_GB
dc.typeMaster thesisen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway