Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCerda, Isabella Christin Vedeler
dc.contributor.authorSvanevik, Elisabeth Gjerde
dc.date.accessioned2023-08-28T12:21:24Z
dc.date.available2023-08-28T12:21:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086014
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Dagkirurgi blir brukt som behandlingsform i mer enn halvparten av all elektiv kirurgi. Mens det finnes mye litteratur og forskning som omhandler pasienters erfaring og opplevelse med dagkirurgi generelt, var det lite å finne om pasienters erfaringer med øyekirurgi og/eller tåreveisoperasjon gjort dagkirurgisk, og hvordan de erfarte inngrepet pre- og peroperativt, samt det å være ansvarlig for egenomsorg i rekonvalesensperioden. Formål: Hensikten med denne studien er å beskrive hvordan pasienter som gjennomgår tåreveisoperasjon opplever den postoperative fasen, og hvordan de har forberedt seg til operasjonen og tiden etterpå. Vi ønsker å få et innblikk i hvilke behov disse pasientene har pre-, per- og postoperativt, hva som er utfordrende under rekonvalesensperioden og hvordan behandlingen og deres opplevelse kan bli bedre. Metode: Metoden som er brukt i datainnsamlingen er en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi har gjennomført semistrukturerte intervjuer med fire respondenter. De ble intervjuet 3-7 dager etter operasjonen. Intervjuene ble deretter transkribert og analysert. Resultater: Funnene viser at de var dårlig forberedt både på selve operasjonen og rekonvalesensen, og tiden hjemme postoperativt var preget av usikkerhet. å være våken under inngrepet satte dype spor i dem. Det virker som utfordringene er et resultat av at informasjonen har vart utilstrekkelig i alle ledd, mangel på informasjon viser seg derfor som en rød tråd gjennom hele studien. Selv om respondenten stort sett taklet egenomsorgen etter hjemkomst, var den ikke uten utfordringer. Konklusjon: Vi ser et stort behov for forbedring når det gjelder formidling av informasjon og oppfølging av disse pasientene. De trenger spesifikk informasjon om forberedelser, selve inngrepet og den postoperative fasen. Dette kan være av vesentlig betydning for pasienters rekonvalesens hjemme etter dagkirurgi. Vi mener våre funn viser sier noe om hvilke behov denne spesifikke pasientgruppen har, men studien kan også belyse behovene til dagkirurgiske pasienter generelt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjecttåreveisoperasjonen_US
dc.subjectpostoperativten_US
dc.subjectøyekirurgien_US
dc.titleHvordan opplever pasienter som gjennomgår tåreveisoperasjon den postoperative fasen, og hvordan har de forberedt seg til operasjonen og tiden etterpå?en_US
dc.title.alternativeHow do patients who go through dacryocystorhinostomy experience the postoperative phase, and how did they prepare themselves for the surgery and recovery?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMKS591en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal