Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyklebust, Marte Furset
dc.contributor.authorGeijerstam, Solveig Af
dc.date.accessioned2021-10-13T07:48:37Z
dc.date.available2021-10-13T07:48:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789510
dc.descriptionMaster i kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Sjukdomsrelatert underernæring er eit komplekst problem hos vaksne innlagt på sjukehus og er ei medisinsk og økonomisk utfordring for helse- og omsorgstenesta. Samstundes er det avstand mellom klinisk praksis og anbefalingar for praksis når det gjeld å identifisere, førebygge og behandle sjukdomsrelatert underernæring. Det er derfor naudsynt å finne gode løysingar og metodar som kan implementere ein god og trygg ernæringspraksis på norske sjukehus. Føremålet til prosjektet var å 1) kartleggje om det var samsvar mellom ernæringspraksis og kunnskapsbaserte anbefalingar 2) iverksette endringstiltak for å implementere anbefalingane ved behov. Metode: Vi gjennomførte ein kriteriumbasert klinisk audit for å kartleggee ernæringspraksis ved Haukeland universitetssjukehus. Vi utarbeida fire kriterium for praksis:1)andel kartlagde med NRS-2002 innan 24 timar frå innlegging, 2)andel som fekk ny kartlegging etter ei veke, 3) andel risikopasientar som fekk dokumentert individuell ernæringsplan og 4)andel risikopasientar som fekk vidareformidla informasjon om ernæring til neste omsorgsledd. Resultat frå retrospektiv datainnsamling av dokumentert ernæringspraksis frå 332 journalar vart samanlikna med dei fire kriteria. Vi kartla interessentar og utførte ein styrkeanalyse av dei. For å utforske barrierar for implementering av ernæringspraksis, utarbeida vi eit spørjeskjema som blei brukt for å gjennomføre ein kjerneårsaksanalyse. Resultata frå kjerneårsaksanalysen og implementeringsforskinga, la grunnlaget for ein implementeringsstrategi. Etter innføring av endringstiltaka, kartla vi 186 journalar til reaudit. Resultat: Funn frå styrkeanalysen viste at prosjektet hadde støtte frå organisasjonen og personalgruppa. Personalet rapporterte barrierar i forhold til manglande kompetanse, lite fokus på ernæring på avdelingsnivå og at ernæring vart nedprioritert. Første kartlegging av praksis viste at avdelinga ikkje dokumenterte ernæringspraksis i samsvar med nasjonale anbefalingar. Etter innføring av endringstiltak fann vi at etterleving av anbefalt praksis hadde auka frå 10,5 % til 65, 1 % for kriterium 1. Det var også ei statistisk signifikant forbetring av dei andre kriteria. Konklusjon: Systematisk planlegging av kvalitetsforbetringsprosjektet, nok ressursar og ein implementeringsstrategi tilpassa lokale barrierar og kontekst førte til ei forbetring av ernæringspraksis.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectklinisk auditen_US
dc.subjectunderernæringen_US
dc.subjectimplementeringen_US
dc.titleDokumentasjon av ernæringspraksis på sjukehus - eit kvalitetsforbetringsprosjekt med kriteriumbasert klinisk audit som metodeen_US
dc.title.alternativeDocumentation of the nutritional practice in a hospital – a quality improvement project using critera-based clinical auditen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAKP601en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal