Show simple item record

dc.contributor.authorKleiven, Solfrid
dc.contributor.authorSolheim, Monica
dc.date.accessioned2021-08-30T12:47:05Z
dc.date.available2021-08-30T12:47:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771788
dc.descriptionMasteroppgave i organisasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandeten_US
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å finne ut hva skoleledere vektlegger for å lykkes med å gi guttene en inkluderende skolestart på første trinn i grunnskolen. Dette er en kvalitativ studie hvor det empiriske materialet bygger på fire semistrukturerte intervju av skoleledere ved to ulike grunnskoler, og fire fokusgruppeintervju med lærere og foreldrekontakter tilknyttet første trinn ved de samme skolene. Utvalget er strategisk på bakgrunn av gode resultater, både faglig og sosialt, over flere år, og jevn progresjon/høyt skolebidrag. Skolene er dermed selektert på bakgrunn av suksesskriterier. Vi har valgt multiple teoretiske rammer som kan supplere hverandre og belyse problemstillingen fra ulike innfallsvinkler; politikk-implementeringsteori, prinsipal-agent-teori, generell ledelsesteori og teori om ledelse av skoler med utgangspunkt i Robinsons modell for elevsentrert skoleledelse. I våre funn ser vi at skolelederne har eleven i sentrum og tar ansvar for skolens brede samfunnsmandat. Skolelederne følger opp kommunale overgangsrutiner fra barnehage til skole, og har i tillegg egne, lokalt utarbeidede rutiner. De ser ut til å lykkes ved å sørge for kvalitet på undervisning og læring for guttene gjennom god organisering av profesjonsfellesskapet, og samstemmighet mellom ulike aktører og nivå. Det kan synes som om forskjeller mellom gutter og jenter kan utjevnes i begynneropplæringen ved bruk av digitale verktøy og fokus på universell opplæring hvor elevmedvirkning står sentralt, for eksempel i valg av verktøy og arbeidsmåter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectorganisasjonen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectinkluderende skolestarten_US
dc.titleSkoleledelse som bidrar til en inkluderende skolestart for gutteren_US
dc.title.alternativeSchool leadership contributing to inclusive school start for boysen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMR691en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal