Show simple item record

dc.contributor.authorHartvedt, Katrine Totland
dc.contributor.authorJansen, Lena
dc.date.accessioned2021-08-10T12:21:51Z
dc.date.available2021-08-10T12:21:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767203
dc.descriptionMasteroppgave i areal og eiendom. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap/ Institutt for byggfag/ Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.en_US
dc.description.abstractStudien tar for seg tema knyttet til samsvar mellom salgsprospekt og ferdigstilt boligprosjekt. Under arbeidet med oppgaven har det oppstått en bevegelse i media der arkitekter har aktualisert problematikken knyttet til lite estetiske boligprosjekt og villedende illustrasjoner. Hvilke konsekvenser har det for byutvikling at utbyggere ønsker størst mulig profitt og politikere vedtar planer basert på illustrasjoner som ikke samsvarer med det endelige resultatet? Vi har gått i dybden på salgsprospektets innhold og utforming, og sett nærmere på hvordan dette samsvarer med det ferdige resultatet. Vi har studert fire boligprosjekt i Bergen og analysert tilhørende salgsprospekt opp mot det som er ferdigstilt. I analysen har vi sett på illustrasjonene samt tekstens innhold og ordbruk. Det er videre foretatt intervju av eiendomsmegler, utbygger, arkitekt, politiker og boligkjøper. Besvarelsen fra disse aktørene er brukt til å belyse salgsprospektets formål og juridiske status. Vi har også sammenlignet funnene fra analysen av boligprosjektene, for å undersøke om det finnes tendenser og avvik. Gjennom studien har vi sett en stor variasjon i hva som samsvarer i de ulike boligprosjektene sammenlignet med salgsprospektene. Det har vist seg at fasademateriale og sol- og skyggeforhold samsvarer godt, i motsetning til uterommets vegetasjon, beplantning og lekeplass. Dette kan ha sammenheng med at uterommet ofte ender som en salderingspost mot slutten av prosjektet når økonomien ikke strekker til. Vi har videre sett at boligprosjektene med de største avvikene er utarbeidet av engangsutbyggere. Disse avvikene knyttes til redigering i illustrasjoner av eksisterende landskap og bebyggelse, samt ferdigstilte uterom der planlagte frodige grøntelementer er byttet ut med asfalterte overflater.en_US
dc.description.abstractThe study addresses topics related to coherence between a sales prospectus and a completed housing project. During the work on the project, there has been a movement in the media where architects have brought up the issue of unaesthetic housing projects and misleading illustrations. What consequences does it have for urban development that developers want the greatest possible profit and politicians adopt plans based on illustrations that does not equal the final result? We have gone in depth on the content and design of the sales prospectus and looked more closely at how this corresponds with the finished result. We have studied four housing projects in Bergen and analysed the associated sales prospectus against what has been completed. In the analysis, we have looked at the illustrations as well as the text's content and vocabulary. Interviews have also been conducted with a real estate agent, developer, architect, politician, and home buyer. The results from these interviews have been used to shed light on the purpose and legal status of the sales prospectus. We have also compared the findings from the analysis of the housing projects, to determine whether there exists trends and deviations. Through the study, we have seen a large variation in what corresponds in the various housing projects compared with the sales prospects. The analyses have shown that the facade material and sun- and shade conditions correspond well with the completed project, in contrast to the outdoor space's vegetation, planting and playground. This may be related to the fact that the outdoor space often ends up as a balancing item towards the end of the project when the finances have become limited. We have also seen that the housing projects with the largest deviations have been developed by one-time developers. These discrepancies are linked to editing in illustrations of existing landscapes and buildings, as well as outdoor spaces where planned green elements have been replaced with paved surfaces.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSamsvar mellom salgsprospekt og ferdigstilt boligprosjekt - en studie av fire boligprosjekter med tilhørende salgsprospekten_US
dc.title.alternativeCoherence between sales prospectus and completed housing projects - a study of four housing projects and its sales prospectusesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMOA300en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal