Show simple item record

dc.contributor.authorAmdahl, Marton
dc.date.accessioned2021-07-05T11:25:15Z
dc.date.available2021-07-05T11:25:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763385
dc.descriptionMasteroppgave i innovasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractHensikten med denne multinivå, komparative casestudien er å analysere to forsøk på fornyelsesprosesser av lokalmatmarkeder i Norge; REKO-ringen og Lokalmatringen. Fenomenene skiller seg fra det tradisjonelle dagligvaremarkedet i Norge ved at de har vokst fram parallelt til en volumtuftet landbrukspolitikk og tilbyderdominant markedslogikk. I en samskapingslogikk forstås markedsinnovasjon som at helt nye markeder vokser frem på siden av det tilbyderdominante markedet, uten at det nødvendigvis er drevet av aktivisme eller motstand, men snarere av entusiasme og interesse rundt et fenomen eller udekkede behov. Begge nettverkene benytter digital formidlingsteknologi som fremtredende element i deres forsøk på verdiskapning. I et Innovasjon og Ledelse-perspektiv er digitale plattformer og nettverkseffekter interessant grunnet sin tilgjengeliggjøring av de småskala entreprenørielle økosystemene for større kundemasser. Målet med studien er å studere underliggende drivere for suksess for å forklare hvordan communityet i kombinasjon med ny, digital teknologi, ikke bare tilrettelegger for en genuin nærhet til mangfoldet av råvarer og produsenter, men at det også dannes nye prosedyrer for samhandling, tillit, lojalitet og verdiskapning. Forskningen kombinerer prinsipper fra både innovasjon-, merkevareledelse-, sosiologi-, strategi- og organisasjonsfagene, med hensikt å utvikle mer nyansert kunnskap om et felt hvor kontinuerlig fornyelse og kreativ ødeleggelse truer etablert infrastruktur og normer for handling. Forskningsdesignet og den metodiske tilnærmingen i denne studien er en eksplorativ casestudie, der et flertall kilder ble anvendt til å behandle problemformuleringen, herunder fire semistrukturerte dybdeintervjuer og fire dokumentstudier. Funn i lys av Snow et al. (2018) og Choudary (2018) sine teoretiske rammeverk, er at communityet, herunder deres kunnskapsdeling og felles situasjonsforståelse, er sterke drivere for hvordan aktørene og deres aktiviteter utspiller seg. Stiavhengighet, ressursknapphet og negative nettverkseffekter er imidlertid sentrale barrierer for utvikling og implementering av nye, digitale infrastrukturer, prosedyrer og prosesser for samhandling og økonomisk bærekraftighet i de studerte markedene. Oppgavens Schumpeterianske perspektiv vitner om at ny organisering er en essensiell utfordring, men åpner også opp for endring i måter å forestille seg vekst og bærekraft på. Kapital, ressursallokering og kompetanse for Side 3 av 114 markedsføring er adressert som flaskehalser for å manøvrere seg i et landskap av usikkerhet hos begge casene. En begrensning for studien er at til tross for den rike mengden data innsamlet, kan den ikke generaliseres. Fremtidig forskning vil kunne overkomme denne begrensningen gjennom å legge til flere caser i en komparativ tilnærming, og / eller ved hjelp av kvantitative datainnsamlingsmetoder. Denne avhandlingen bidrar med verdi til nylig litteratur og praksis gjennom å belyse hvordan digitale plattformer, i kombinasjon med varer av kulturell merverdi, kan tilrettelegge for bærekraft og mangfold, og ivareta, optimalisere og skalere småskala lokalmat-nettverk og deres aktører i fremtidens alternativer til konvensjonelle matsystemer. Oppgaven er av relevans for akademiske miljøer, men tilfører også kunnskap til de som er interessert i lokalmat og matsystemene vi alle er en del av.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectlokalmatmarkeden_US
dc.title«Kreativ ødeleggelse og digitale plattformer i fornyelsesprosesser av lokalmatmarkeder»en_US
dc.title.alternative«Creative destruction and digital platforms in renewal processes of local food markets»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMOØ300en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal