Show simple item record

dc.contributor.authorMeinert, Magnus
dc.contributor.authorThomassen, Stig T.
dc.date.accessioned2018-10-30T14:00:57Z
dc.date.available2018-10-30T14:00:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570204
dc.descriptionMasteroppgave i areal og eiendom, institutt for byggfagnb_NO
dc.description.abstractBergen har som mål å utvikle seg til en kompakt by. Bykjernen skal fortettes og utvides gjennom en utvidelse av sentrumsområdet. Både politisk og planfaglig er det ønske om at flere barnefamilier skal bosette seg i disse områdene. Gjennom dybdeintervju med småbarnsforeldre har vi gjort en undersøkelse av bokvalitet og fortetting for småbarnsfamilier i sentrumsområdene i Bergen. Vi har undersøkt hvordan boligvalg, uterom, byrom og urbane kvaliteter, sosial bokvalitet, trafikk, barns mobilitet, og nærhet og transport virker inn på informantenes bokvalitet. Ved å kartlegge bruk av uterom i informantenes nærmiljø, Laksevåg og Møhlenpris, finner vi at uterommene på Laksevåg brukes i liten grad, i motsetning til uterommene på Møhlenpris som er godt besøkt. Videre har vi for de samme områdene utarbeidet gatebruksanalyser og mikroskalaanalyser, som henholdsvis sier noe om fotgjengeres framkomstmuligheter i et område og forholdet mellom inngangsdører og gata eller byrommet utenfor. Vi har også intervjuet en utbygger, en planlegger og to representanter fra Bergen kommunes planavdeling. Intervjuene med profesjonelle aktører belyser småbarnsforeldrenes meninger og synspunkter. Ved å kombinere intervjuer med to informantgrupper med tre romlige analyser får vi et bredt og sammensatt grunnlag for å forstå bokvaliteten småbarnsfamiliene opplever i sine nærmiljø. I undersøkelsen viser vi at informantenes boligvalg ikke har vært tilfeldig, men gjort ut fra boligens nærhet til sentrum og sosiale funksjoner. Informantene ønsker nærhet til sentrum, slik at de som familie kan bruke tilbudene og byrommene i sentrum. Samtidig er det viktig med nærhet til målpunkt og attraksjoner i hverdagen. Vi finner også at uterom vektes høyt av informantene, men på tross av det viser kartleggingen at nylig opparbeidete uterom på Laksevåg knapt blir brukt. Intervjuene og kartleggingene viser at plassering, innhold og utforming av uterom er viktig. Vi finner også at informantene er opptatt av sitt nabolag og bomiljø. Mange engasjerer seg personlig for å oppnå høyere bokvalitet gjennom sosiale og praktiske tiltak. Informantene som bor i områder med trafikksaneringstiltak eller større skjermede uterom, gir barna sine større grad av mobilitet, enn de som bor nært en trafikkert vei. Undersøkelsen viser at informantene er opptatt av bokvalitet, og velger bosted ut fra hvilke kvaliteter de kan få i områdetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBokvalitet for småbarnsfamilier i Bergen: En kvalitativ intervjuundersøkelsenb_NO
dc.title.alternativeResidential qualities for parent of young children in Bergen: A qualitative interview studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeMOA300nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal