Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Anna Borge
dc.contributor.authorDyrud, Line
dc.date.accessioned2018-05-11T07:00:39Z
dc.date.available2018-05-11T07:00:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497863
dc.descriptionAvdeling for samfunnsfag - IØA - BO6-2011nb_NO
dc.description.abstractOppgaven tar utgangspunkt i den økende trenden med å arrangere festivaler. Hensikten med denne studien er å se på hvordan festivalen Jordeplerock påvirker lokalsamfunnet positivt og negativt. Litteratursøket avdekket at det ikke eksisterte tidligere forskning på dette arrangementet og derfor vil denne forskningen tilføre ny kunnskap om fenomenet. For å få en dypere forståelse av effektene et slikt arrangement generer for lokalsamfunnet har vi sett nærmere på ulike sosio-økonomiske dimensjoner. Følgende forskningsspørsmål skal besvares gjennom oppgaven: Hvordan opplever festivaldeltakerne ved Jordeplerock at festivalen påvirker Lærdal? For å besvare problemstillingen ble det foretatt flere avgrensinger basert på geografi, kapasitet, tid og generalisering. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et spørreskjema basert på tidligere litteratur av (Gursoy, Kim, & Uysal, 2004) som retter seg mot festivalarrangører. Vår undersøkelse bygger på et utvalg av til sammen 305 festivaldeltakere som besvarte ulike spørsmål om i hvor stor grad de mener at Jordeplerock bidrar til lokal tilhørighet, sosiale fordeler, økonomiske fordeler og sosiale kostnader. Det ble gjennomført en analyse av den innsamlede dataen gjennom frekvenstabeller på bakgrunnsvariablene og korrelasjonsanalyse for å teste samvariasjon. Påfølgende ble det analysert hvordan festivaldeltakere i Lærdal stiller seg til Jordeplerocks påvirkning på lokalsamfunnet. Deretter ble det fortatt en sammenligning mellom våre data og data innhentet fra forskning i teorien. Funnene fra vår analyse antyder at festivaldeltakerne ved Jordeplerock mener at festivalen forbedrer lokalsamfunnet og bidrar til samhold blant innbyggerne i Lærdal. De positive effektene på lokalsamfunnet når det gjelder lokal tilhørighet, økonomiske fordeler og sosiale fordeler overskygger de sosiale kostnadene ved arrangementet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.titleFestivalers påvirkning på lokalsamfunn: En kvantitativ studie av festivalen Jordeplerocknb_NO
dc.title.alternativeFestivals impact on local communities: A quantitative study of the festival Jordeplerocknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel