• Kulturforskjeller i grunnskolen? 

      Mundal, Kirsten (Master thesis, 2017)
      Denne studien har som mål å undersøke om det finnes kulturforskjeller mellom barnetrinn og ungdomstrinn og i tilfelle hvordan disse kommer til uttrykk, som verdifull kunnskap for en kommende leder i grunnskolen. Undersøkelsen ...