Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksen, Kristin Ådnøy
dc.contributor.authorHeimestøl, Sølvi
dc.date.accessioned2016-04-19T08:37:54Z
dc.date.available2016-04-19T08:37:54Z
dc.date.issued2016-04-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2386129
dc.description.abstractBakgrunn Dette er en evalueringsrapport utarbeidet av FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) på oppdrag for styringsgruppa for Familieambulatoriet (FA) i Helse Fonna. Tilbudet hadde på evalueringstidspunktet vært i drift i 14 måneder. Fokus er et barne- og familieperspektiv basert på tanken om at barna hjelpes når foreldrene støttes. Barna får hjelp gjennom å bidra til styrke foreldrenes omsorgskompetanse og tidlig avdekke eventuell skjevutvikling hos barna. Tilbudet skal være fleksibelt og individuelt tilpasset den enkelte families behov. I tillegg til den kliniske virksomheten skal teamet gi tilbud om veiledning og konsultasjon til kommunale tjenester og øvrig hjelpeapparat som brukerne er i kontakt med. Evalueringsstudien besvarer følgende spørsmål: Er arbeidet i Familieambulatoriet i Helse Fonna i tråd med målsettingene skissert i tildelingsbrev og prosjektskisser? Hvilke erfaringer har brukere, ansatte i Familieambulatoriet og ansatte i samarbeidende tjenester med tilbudet i Familieambulatoriet? Datamateriale Som grunnlag for evalueringen er det brukt beskrivende data innsamlet av de ansatte teamet, brukererfaringsskjema, intervju med brukere, QuestBack-undersøkelse til kommunale samarbeidsparter, intervju med representanter for samarbeidsparter på spesialisthelsetjenestenivå, og fokusgrupper med de ansatte i Familieambulatoriet. Resultat Brukerne gir svært gode tilbakemeldinger. De trekker fram at det er bra at det er lett å ta kontakt, at tilbudet er fleksibelt og at de har en opplevelse av å få den hjelpen de ønsker. Flere sier at de er tryggere i foreldrerollen som konsekvens av at de har fått oppfølging fra Familieambulatoriet og brukerne har stor tillit til de ansatte i teamet. Ansatte i Familieambulatoriet har jobbet målrettet for å få til gode strukturer for arbeidet, de jobber godt sammen og har i store trekk opplevelse av at de gjør en god jobb. De er fornøyd med det tverrfaglige samarbeidet og gir veldig gode tilbakemeldinger til lederen for temaet. I arbeidet med foreldrene legger de vekt på relasjonsbygging og at barnet alltid skal være i fokus. Samarbeidsparter som har hatt samarbeid eller kjenner godt til Familieambulatoriet er godt fornøyd. En del kjenner ikke til tilbudet, og etterlyser mer informasjon. De som kjenner tilbudet har et godt inntrykk av arbeidet teamet utfører, de har stor tillit til fagkompetansen i teamet og tenker at tilbudet er en styrking av det totale tilbudet til målgruppen. Diskusjon Det kan være en motsetning mellom det å gi et godt tilbud til noen få og prinsippet om likeverdige tjenester til alle. Det er behov for avklaringer av ansvarsforhold i enkeltsaker og som en del av strukturering av behandlingslinjer. Konklusjon Familieambulatoriet oppfyller i stor grad målsetningen for tilbudet. Spesialkompetansen er et viktig bidrag til styrking av det totale tilbudet for målgruppen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectFousamnb_NO
dc.titleSammen om en god start: Familieambulatoriet i Helse Fonna-regionennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel