• Platanlønn, Acer pseudoplatanus: Samtale om et kunstnerisk utviklingsprosjekt 

   Sømoe, Kjetil (HVL-notat;2023/8, Working paper, 2023)
   Som friluftsmann og sløydlærer som bor på et småbruk, har jeg et nært forhold til natur og naturbruk. Presset som vi mennesker legger på jordens økosystemer gjør at vi må tenke gjennom alle sider ved vår bruk av materialer ...
  • Skolefagsundersøkelsen 2009: Fagrapport kunst og håndverk 

   Sømoe, Kjetil (Others, 2010)
   Analysen av det innsamlede materialet fra kunst- og håndverkslærerne viser at IKT ikke blir brukt i stor grad i undervisningen. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at det kommer av at lærerne har negative holdninger ...
  • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi – Hovedrapport 

   Vavik, Lars; Andersland, Svein; Arnesen, Trond Egil; Arnesen, Thomas; Espeland, Magne; Flatøy, Ingunn; Grønsdal, Ingrid; Fadnes, Per; Sømoe, Kjetil; Tuset, Gry (Others, 2010)
   Denne rapporten er et ledd i forskningsprosjektet ” Education, Curricula & Technology” ved Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd under programmet for strategiske høgskoleprosjekter rettet ...
  • Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule 

   Espeland, Magne; Arnesen, Trond Egil; Grønsdal, Ingrid A.; Holthe, Asle; Sømoe, Kjetil; Wergedahl, Hege; Aadland, Helga (HSH-rapport;2013/7, Research report, 2013)
   Skolefagsundersøkelsen 2011 gir oppdatert kunnskap om ulike sider ved skulefaga kroppsøving, kunst og handverk, mat og helse og musikk slik desse blir praktiserte på barnesteget i den norske grunnskulen. Innsamlinga av ...
  • Undervising i musikk og kunst og handverk i koronatida: Ei undersøking blant studentar og tilsette på to høgskular 

   Brænne, Karen; Sømoe, Kjetil; Solstad, Stein Helge; Espeland, Åsmund (HVL-Notat;1/2022, Working paper, 2022)
   Dette notatet byggjer på ei undersøking som vart gjennomført på to høgskular våren 2020 etter at Noreg stengde ned på grunn av koronasituasjonen. Undervisning og eksamen vart i denne perioden flytta frå campus og over i ...