• Fra bruker til kollega – døve som mottakere og ytere av tolketjenester 

   Urdal, Gro Hege Saltnes; Skaten, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Profesjonsutdanninger og marked står i et dialektisk forhold til hverandre. Samspillet mellom tolkeutdanning og marked er tema i denne artikkelen. En ny gruppe profesjonsutøvere, døve tegnspråktolker, er i ferd med å innta ...
  • Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet 

   Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen tar utgangspunkt i ei undersøking om arbeidsinnvandring til dei fire vestlandsfylka og om dette leier til behov for å utvikle eigne lokale politikkar for velferdstenester. Materialet er statistikk for regionen, ...
  • "Hun var jo bare en rusmisbruker." Stigmatisering av etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall. 

   Løberg, Aina Helen; Dyregrov, Kari; Lindeman, Sari Kaarina; Lygren, Ole Jørgen Scheie; Yndestad, Monika (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen belyser hvordan etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall opplever møtet med hjelpeapparatet, og hvordan fagfolk som møter de etterlatte, kan bidra til å øke eller minske den opplevde stigmatiseringen av dem. ...
  • Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten. Rettslige og medisinskfaglige ansvarliggjøringsmekanismer? 

   Aase-Kvåle, Irene; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen setter søkelys på forholdet mellom rettslig regulering og medisinskfaglig skjønnsutøvelse ved prioritering av spesialisthelsetjenester i Norge. På bakgrunn av en surveyundersøkelse blant 449 sykehusleger diskuteres ...
  • Rettslig regulering og faglig skjønnsutøvelse i prioritering av spesialisthelsetjenester 

   Bjorvatn, Afsaneh; Nilssen, Even (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I artikkelen analyseres forholdet mellom rettslig regulering og medisinsk-faglig skjønnsutøvelse i den norske spesialisthelsetjenesten med særlig henblikk på prioritering av helsetjenester. Med utgangspunkt i en ...
  • Samarbeid arbeid og helse. Problemrepresentasjoner og blindsoner 

   Lundberg, Kjetil; Magnussen, Anne-Mette (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artikkelen stiller spørsmål om hvilke forståelser som ligger til grunn for myndighetenes problembeskrivelser og løsningsforslag på arbeid-helsefeltet. Den tar utgangspunkt i en pågående satsing mellom Helsedirektoratet og ...