• Extensive reading in primary school EFL 

   Birketveit, Anna; Rimmereide, Hege Emma; Bader, Monika; Fisher, Linda (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Reading in the English subject both in primary and secondary school often involves studying course book texts in detail. Therefore, pupils are rarely exposed to longer texts which requires reading for meaning, and which ...
  • Lærarens roller - veksling mellom ulike lærarposisjonar i didaktisk praksis 

   Vangsnes, Vigdis; Gram Økland, Nils Tore (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Oppfatningar og praktisering av fair play i kroppsøving 

   Lauritzen, Åge; Fretland, Reidun Nerhus; Fossøy, Joar; Leirhaug, Petter Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Fair play som omgrep fekk ein styrka posisjon i revidert læreplan i kroppsøving frå august 2012. Det forsterka fokuset på fair play i kroppsøving er allereie drøfta i fleire artiklar, men det føreligg lite forsking med ...
  • Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger 

   Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin; Lund, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen tar utgangspunkt i at bærekraftig utvikling er vedtatt som tverrfaglig tema i norsk skole (grunnopplæringen) og i de femårige grunnskolelærer-utdanningene. Som lærerutdannere og skoleforskere tilknyttet ...
  • Oppskriften - den skjulte læreplanen i mat og helse 

   Veka, Ingfrid; Wergedahl, Hege; Holthe, Asle (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen setter søkelyset på hvordan lærere operasjonaliserer faget mat og helse på barnetrinnet. Studien er en sammenlignende kasusstudie på tre fulldelte barneskoler. Datainnsamlingen ble gjennomført på 6. trinn ...
  • Praksisfortelling, refleksjon og transformativ læring 

   Brekke, May Britt Revheim; Eide, Marianne Leikvoll (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot hvordan refleksjon og transformasjon kan fremmes gjennom praksisfortellingen som en studentaktiv læringsform i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. I arbeidet med ...
  • Rektorutdanning for en ny rektorrolle? 

   Grutle, Bjart Erling; Roald, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Artikkelens formål er å skape økt innsikt i hvordan de forandringer vi ser i statlige styringsdokumenter og fagmiljøers emneplaner for den norske Rektor-utdanningen, uttrykker endringer i hvilke kunnskapsformer som vektlegges. ...
  • Rektorutdanning for en ny rektorrolle? 

   Grutle, Bjart Erling; Roald, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Artikkelens formål er å skape økt innsikt i hvordan de forandringer vi ser i statlige styringsdokumenter og fagmiljøers emneplaner for den norske Rektorutdanningen, uttrykker endringer i hvilke kunnskapsformer som vektlegges. ...
  • Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten «å skrive» i kunst og håndverk. 

   Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen belyser tegning som del av kunst- og håndverksfaget i den formelle og oppfattede læreplanen. Artikkelen undersøker hvordan tegning beskrives i læreplan og støttemateriell, og hvordan lærere på fire ...
  • Utdanna skoleleiar - nye spenningar? 

   Abrahamsen, Hedvig Neerland; Syse, Ingrid; Øydvin, Astrid (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Føremålet med studien er å auke kunnskapen om den norske rektorutdanninga ved å undersøkje korleis eit utval skoleleiarar beskriv kva nye spenningar dei opplever i leiarkvardagen sin etter at dei har gjennomført studiet. ...
  • Written Argumentation for Different Audiences. A Study of Addressivity and the Uses of Arguments in Argumentative Student Texts 

   Myklebust, Hege; Høisæter, Sissel M. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this article we investigate how students in upper secondary school argue in writing in two different communicative situations and how the intended audience may influence how the students construct their arguments. A ...
  • Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill? 

   Goga, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Høsten 2020 innføres nye læreplaner (LK20) i norsk skole. Noe av det nye i disse læreplanene er innføringen av tverrfaglige temaer og kjerneelementer i alle fag. I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot det ...