Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBollingberg, Ina M.
dc.contributor.authorDale, Torbjørn
dc.contributor.authorPaetzel, Matthias
dc.contributor.authorNilsen, Marianne
dc.date.accessioned2022-05-24T13:01:27Z
dc.date.available2022-05-24T13:01:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn2535-8103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995983
dc.description.abstractDenne rapporten er en kunnskapssammenstilling av miljøtilstanden i Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden, og omfatter både økologisk og kjemisk tilstand, samt informasjon om arter og naturtyper. Gjennomgangen av eksisterende kunnskapsgrunnlag viser at området er generelt lite forsket på og undersøkt, særlig gjelder dette Nærøyfjorden. I tillegg er kunnskapen som foreligger relativt fragmentert, og til dels av eldre dato. I henhold til den økologiske klassifiseringen vil en streng tolking av kravene tilsi at det meste av informasjonen for vannforekomstene Nærøyfjorden-Ytre og Nærøyfjorden-Indre er lite egnet, mens oppdatert kunnskap som er nødvendig for en tilstandsklassifisering av Aurlandsfjorden foreligger. Det foreslås konkrete undersøkelser for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget, i henhold til retningslinjene for økologisk klassifisering. Av de tre vannforekomstene er spesielt situasjonen i Nærøyfjorden-Indre bekymringsverdig. Hovedårsaken til dette er at dette er en terskelfjord med svært begrenset vannutskifting. Samtidig som at dette er med å definere vanntypen i fjorden (oksygenfattig fjord) er det en utfordring at frekvensen av vannutskifting er lite kjent, og at data fra hydrografiske tidsserier ikke foreligger. For vurdering av tilstand der flere påvirkningskilder spiller inn, og klimaendringer også vil spille en vesentlig rolle, er det avgjørende at kunnskapen om de hydrografiske forholdene og frekvensen av bunnvannsutskiftning øker. Kartlegging av rødlistearter og fremmede arter er viktig for en god forvaltning, og for vurderinger av tiltak i samband med ulike påvirkninger. Slik situasjonen er i dag gjør manglende kunnskap om artsmangfoldet slike vurderinger vanskelige. Det anbefales derfor å undersøke dette nærmere. Det samme gjelder marine naturtyper, der det per i dag ikke er registrert noen for disse fjordene. Undersøkelsene av miljøgifter i sediment viser overordnet tilfredsstillende resultater for både Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden-Indre, med unntak av tributyltinnkonsentrasjonene (TBT) som ved flere av de undersøkte stasjonene er forhøyet, særlig i indre deler av Nærøyfjorden. Den kjemiske tilstanden for Nærøyfjorden-Ytre er ukjent.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesHVL-rapport;2022/4
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectNærøyfjordenen_US
dc.subjectAurlandsfjordenen_US
dc.subjectUNESCOs verdensarvlisteen_US
dc.subjectmiljøtilstanden_US
dc.subjectmiljøgifteren_US
dc.subjectbiomangfolden_US
dc.subjectVannforskriftenen_US
dc.titleTilstandsrapport for Aurlandsfjorden og Nærøyfjordenen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber99en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal