Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnebøle, Marianne Lyngnes
dc.date.accessioned2022-04-07T10:35:52Z
dc.date.available2022-04-07T10:35:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990471
dc.descriptionMaster i Spesialpedagogikk Høgskulen på Vestlandet, avd. Sogndal/Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag/303-1 20Hen_US
dc.description.abstractFormålet med studien er å undersøke korleis barnehagelærarane sine grunnleggande antakingar om samarbeidet med PP-tenesta, kan påverke samtalen om eit inkluderande miljø. Det blir tatt utgangspunkt i følgjande problemstilling; Korleis påverkar samarbeidet mellom barnehagen og PP-tenesta samtalen om eit inkluderande miljø for barn som treng ekstra tilrettelegging? Empirien er generert ut frå ein fortolkande induktiv kvalitativ metode kalla SDI metoden, stegvis-deduktiv induktiv metode. Ut frå ei teoretisk analyse av funn, er det utvikla ein firefeltstabell som blir brukt som utgangspunkt for drøfting av korleis kommunikasjonsmønstre og verbale ytringar kan fungerer som stemme for dei grunnleggande antakingane som ligg til grunn for samarbeidet. Drøftinga visar korleis dei grunnleggande antakingane kan påverke samtalen om eit inkluderande miljø for barn som treng ekstra tilrettelegging. Med fokus på samtalen, relasjonen og kommunikasjonen viser funn i studien at bevisstheita rundt dei grunnleggande antakingane kan vere avgjerande for om samarbeidet og relasjonen står fram som avklart eller uavklart for barnehagelærarane. Dette kan vidare spegle i kor høg grad dei opplev felles refleksjon og felles forståing i samtalen. Felles forståing av saka, og felles refleksjon i samtalen er avhengig av konteksten barnehagelærarane og PP-tenesta har si forståingsramme frå. Resultatet i studien kan vere aktuell for andre enn dei som arbeidar i barnehagefeltet. Firefeltstabellen viser korleis dei grunnleggande antakingane om samarbeid og relasjon kan henge saman med, og kan påverke samtalen og refleksjonen i samarbeidet. Noko som igjen kan påverke kommunikasjonen, samtalen og grad av felles forståing i saka. Både innan barnehagefeltet, skulefeltet og andre organisasjonar som arbeider med menneskeleg samhandling kan studien og resultatet vere relevant.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBarnehagelæraren si grunnleggande antaking om samarbeidet med PP-tenesta. Korleis kan antakingane påverke samtalen om eit inkluderande miljø? : Ei Stegvis-deduktiv induktiv (SDI) analyseen_US
dc.title.alternativeThe basic assumptions of kindergarten teachers about the EP service collaboration. How can these assumptions affect the conversation about an inclusive environment? : An SDI analysisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMASPED3-303en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal