Show simple item record

dc.contributor.authorHøyland, Daniel Pedersen
dc.date.accessioned2021-09-24T06:35:34Z
dc.date.available2021-09-24T06:35:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781251
dc.descriptionFakultet for lærarutdanning, kultur og idretten_US
dc.description.abstractFysisk aktivitet skal gjennom Regjeringa sin handlingsplan for fysisk aktivitet integrerast meir i skulen framover. Det at fysisk aktivitet skal bli ein større del av skulekvardagen, gjer at fleire lærarar vil gjera seg erfaringar knytt til å bruka dette i undervisninga. Tidlegare er det ikkje gjort mykje forsking på lærarar sine tankar og erfaringar knytt til å bruka fysisk aktivitet i undervisninga. Dette studiet har som formål å undersøkja nettopp dette. Kva tankar og erfaringar eit utval lærarar har gjort seg opp etter å ha teke i bruk fysisk aktivitet i undervisninga. Studien har hatt seks lærarar som alle har underviser i matematikk ved den same skulen. Studien har vorte vinkla kvalitativt, der det har vore intervju. Funna etter intervjua viste lærarane sine tankar og erfaringar. Blant desse tankane og erfaringane, kom dei innpå tema som læring, planlegging, glede og utfordringar. Det viser seg blant anna at lærarane har positive erfaringar knytt til undervisninga. Samtidig som dei peikar på ulike utfordringar som tid og planlegging. Alt i alt kan ein sjå fleire ulike koplingar mellom blant anna grunnleggande didaktikk og lærarane sine tankar. Der faktorar frå den grunnleggande didaktikken verkar som ligg til grunn for planlegginga og gjennomføringa av undervisninga til lærarane.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLærarar sine tankar og erfaringar om bruk av fysisk aktivitet i undervisningaen_US
dc.title.alternativeTeacher´s thoughts and experiences of using physical activity in lessonsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal