Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Ørjan Svaland
dc.date.accessioned2018-02-01T14:41:06Z
dc.date.available2018-02-01T14:41:06Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481417
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordypning i matematikken_GB
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg sett på hvilken forståelse elever i 5. klasse har for det matematiske temaet lengdemåling. Jeg har brukt variasjonsteorien som mitt teoretiske rammeverk. For å få en dypere innsikt i elevenes forståelse, har jeg sett på hvilke kritiske aspekter elevene har klart å skille ut, og hvilke de ikke har klart å skille ut. På den måten har jeg fått innsikt i årsaker til at noen elever har problemer med løse oppgaver innenfor lengdemåling. Jeg har kommet frem til resultatene ved å analysere svarene som elevene gav på en diagnostisk test. Det var tre skoleklasser som gjennomførte testen. I tillegg har jeg analysert intervjuer hvor 10 av elevene begrunner hvorfor de har svart som de har gjort på testen. Tre av intervjuene er analysert i dybden. Fra de sju andre intervjuene legger jeg fram en oppsummering av resultatene. Jeg har studert matematikkdidaktisk forskningslitteratur om lengdemåling, og på bakgrunn av det kommet med noen hypoteser om hva som er de kritiske aspektene. Funnene i denne oppgaven viser at det er forskjellige kritiske aspekter for elevene. Alle de kritiske aspektene jeg hadde funnet frem til ved å lese faglitteratur, viste det seg også at det var noen av elevene som hadde problemer med. Alle oppgavene hvor det kommer frem på pretesten at elevene har skilt ut det kritiske aspektet, viser også intervjuene at elevene har skilt ut det kritiske aspektet. Analysen av intervjuene viser at elevene har større forståelse for de kritiske aspektene enn det som fremkommer på testen. Selv om det er for lite datamateriale til å generalisere resultatene vil jeg på bakgrunn av dette stille spørsmål ved om elevene får vist all forståelsen de har innenfor emnet lengdemåling på en test.en_GB
dc.description.abstractIn this thesis, I have focused on the understanding students in 5th grade have of the mathematical topic measurement of length. I have used variation theory as my theoretical framework. To get a deeper insight into their understanding, I looked at which critical aspects students have managed to distinguish, and which they were not able to distinguish. By doing so, I gained insight into why some students have trouble solving tasks within the topic, measurement of length. I arrived at my results by analyzing the the students answers to a diagnostic test. Three classes conducted the diagnostic test. In addition, I analyzed interviews, where 10 of the students who participated in the diagnostic test, justified why they answered the test questions the way they did. Furthermore, I did an in-depth analysis of all 10 interviews and presented them in the thesis, and chose to present three of them in detail and a summary of the remaining seven. From studying mathematics education research literature on the topic measurement of length, I formulated hypotheses of what might be the critical aspects. The findings of my study shows, that students have difficulties with different kinds of critical aspects. It also turned out that the critical aspects the students have issues with, were the same critical aspects I discovered by reading literature. In my results, it appears that in all of the cases where the students have distinguished the critical aspects of a task in the diagnostic test, they also distinguished the critical aspects during the interview. My in-depth analysis of the interviews show that the students have a greater understanding of the critical aspects than what appears in the test. Although there is insufficient data to generalize my results, I raise the question whether students are able to show their full understanding of the critical aspects in a diagnostic test.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.publisherBergen University Collegeen_GB
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.titleElevers forståelse av måling av lengde.en_GB
dc.title.alternativeStudents` understanding of measurement of length.en_GB
dc.typeMaster thesisen_GB
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Norway